dr hab. Grażyna Jastrzębowska, prof. UO

mama-1

Pełnione funkcje

kierownik Podyplomowego Studium Logopedycznego;

kierownik Pracowni Logopedycznej w IPiK


Adres mailowy: gjastrzebowska@gmail.com

Numer pokoju: 318


Zainteresowania badawcze

zaburzenia rozwoju językowego; opóźnienie rozwoju mowy; SLI – specyficzne zaburzenie językowe (neurologopedia i logopedia wychowawcza)


Publikacje

Monografie autorskie

Jastrzębowska G., Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Studia i Monografie nr 263, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998 (450 stron) ISBN 83-87635-16-2

Jastrzębowska G., Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii, filologii, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1995 (165 stron) ISBN 83-85678-60-3

Redakcje tomów

Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki (red.) Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska, wyd. UO, Opole 2005 (1030 stron) ; ISBN 83-7395-151-2

Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, wydanie II (zmienione, rozszerzone o 300 stron), Opole 2003 (1200 stron) ISBN 83-7395-029-X

Człowiek wobec ograniczeń. Niepełnosprawność – Komunikowanie – Diagnoza – Terapia (red.) Tarkowski Z., Jastrzębowska G., wyd. Fundacji „Orator”, Lublin 2002 (340 stron) ISBN 83-916107-0-5

Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. I, wyd. UO, Opole 1999 (900 stron) ISBN 83-87635-31-6

Artykuły naukowe

Góral-Półrola J., Zielińska J., Jastrzębowska G., Tarkowski, Z., Cluttering:specific Communications dis order, „Acta Neuropsychologica”, vol. 14, no 1, 2016, ss. 1-15.

Jastrzębowska G., Co utrudnia opis logopedycznych zjawisk? Od głuchoniemoty, afazji wrodzonej i alalii do specyficznego zaburzenia językowego, „Stylistyka”, t. XXV, 2016, ss. 543-555.

Pąchalska M., Jastrzębowska G., Gryglicka K, Mirska N., Zarańska B., MacQueen B.D., Disturbances of Communications in persons with traumacic brain injury, „Acta Neuropsychologica” vol. 13, No. 2, 2015, ss. 105-126.

Pąchalska M., Góral-Półrola J., Jastrzębowska G., Rasmus A., Kaczmarek B.L.J., MacQueen Bruce Duncan, Małek Agnieszka, The neurolinguistics of the US/THEM structure in aphasia, „Acta Neuropsychologica”, vol.13, No. 4, 2015, ss. 309-329.

Jauer-Niworowska O., Mirska N., Jastrzębowska G.,, A specific picture of speech disturbances in polish speaking patients with mixed dysartria in multiple sclerosis (MS) and in Wilson’s disease (WD), „Acta Neuropsychologica” 2014, vol. 12, no. 2, s. 155-166.

M. Pąchalska, L. Buliński, B.L.J. Kaczmarek, B. Grochmal-Bach, G. Jastrzębowska, M. Bazan, Fine art and quality of life of a prominent artist with frontotemporal demantia, Acta Neuropsychologica, Vol. 11, No 4, 2013.

Pąchalska M., Bidzan L., Łukowicz M., Bidzan M., Markiewicz K., Jastrzębowska G., Talar J., Differential diagnosis of behavioral variant of fronto-temporal dementia (bvFTD), “Medical Science Monitor”, 2011, 17(6), s. 311-321; ISNN: 1234-1010 Online: ISNN 1643-3750

Jastrzębowska G., Organization and functioning of the system of logopedic care in Poland, ”Acta Neuropsychologica”, 2011, Vol.9, nr 3; ISSN 1730-7503

Wilk M., Pąchalska M., Lipowska M, Herman-Sucharska I., Makarowski R, Mirski A., Jastrzębowska G., Speech intelligibility in cerebral palsy children attending an art. therapy program, „Medical Science Monitor”, 2010, 16(5), s. 222-231; ISNN: 1234-1010 Online: ISNN 1643-3750

Bidzan L., Pąchalska M., Grochmal-Bach B., Bidzan M., Cieślukowska A., Jastrzębowska G., Behavioral and psychological symptoms and the progression of dementia of the Alzheimer type in nursing home residents, „Medical Science Monitor”, 2008, 14 (11): CR 559-567; ISSN: 1234-1010 Online: ISNN:1643-3750

Pąchalska M., Jastrzębowska G., Lipowska M., Pufal A., Specific language impairment: neuropsychological and neurolinguistic aspects, „Acta Neuropsychologica”, 2007, Vol. 5, nr 3, s. 131-154; ISSN 1730-7503

Pąchalska M., MacQueen B. D., Jastrzębowska G., Pufal A., Zaburzenia mowy i języka u pacjentów wybudzonych z długotrwałej śpiączki po urazie czaszkowo-mózgowym, „Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja” 2004, Vol. 6, nr 4, s. 472-481; ISSN 1509-3492

McQueen B. D., Pąchalska M., Tłokiński W., Pufal A., Jastrzębowska G., Disturbances in the use of metaphors in patients with traumatic brain injury, ”Acta Neuropsychologica”, 2004, Vol. 2, nr 4, s. 351-369; ISSN 1730-7503

Jastrzębowska G., Factors Determining Efficiency of Logopedic Care of Children in Poland, „Folia Phoniatrica et Logopaedica” (wyd. International Journal of Phoniatrics, Speech Therapy and Communication Pathology), Szwajcaria 2001, 53, nr 1, s. 28-35; ISBN: 3-8055-7147-X; ISNN: 1021-7762

Pąchalska M., Frańczuk B., MacQueen B. D., Jastrzębowska G., Perzanowski Z., Neldon K., The imact of art. Therapy on the intelligibility of speech in children with cerebral plasy, „Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja”, 2001, Vol.3, nr 4, s. 508-518; ISSN 1509-3492

G. Jastrzębowska, Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy – przegląd stanowisk, „Logopedia”, t. 28, 2000, s. 69-84; ISNN: 0459-6935

G. Jastrzębowska, Istota i klasyfikacje opóźnień rozwoju mowy, „Audiofonologia” Tom X, Warszawa 1998, s. 69 – 83.

G. Jastrzębowska, Afazja, dysfazja u dzieci, „Biuletyn” Czasopismo Polskich Terapeutów Mowy, Lublin 1998, nr 6, s. 70-89.

G. Jastrzębowska, Funkcjonowanie systemu opieki logopedycznej w Polsce ( relacja z badań, część I), „Audiofonologia” Tom XII, Warszawa 1998, s. 121-130.

G. Jastrzębowska, Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń mowy w świetle współczesnej literatury, zeszyty naukowe Uniwersytetu Opolskiego, „Pedagogika” XXXII ( 32 ), Opole 1995, s. 91-97.

G. Jastrzębowska, Determinanty polskiego systemu opieki logopedycznej (na podstawie woj. opolskiego), „Biuletyn” Czasopismo Polskich Terapeutów Mowy, Lublin1994, nr 2, s. 68-73.

G. Jastrzębowska, Sytuacja szkolna dzieci z zaburzeniami mowy w Polsce, zeszyty naukowe WSP w Opolu „Pedagogika” XXVII, Opole 1993, s. 145-151.

G. Jastrzębowska, Zabawy pomagają w kształtowaniu poprawnej mowy (cz. I), „Wychowanie w Przedszkolu” 1990, nr 4- 5, s.12-15.

G. Jastrzębowska, Zabawy pomagają w kształtowaniu poprawnej mowy (cz. I), „Oświata i Wychowanie” 1989, nr 37, s.11-14.

G. Jastrzębowska, Problem pomocy dzieciom z wadami mowy udzielanej im w szkole (na podstawie badań na temat stanu opieki logopedycznej w szkołach woj. opolskiego), „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, Warszawa, 1988, nr 2, s. 42-50.

G. Jastrzębowska, Zabawy pomagają w kształtowaniu poprawnej mowy (cz. I), „Wychowanie w Przedszkolu” 1988, nr. 11, s. 5-8.

G. Jastrzębowska, Sympatia i jej wymiary wśród dzieci i młodzieży, „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” 1984, nr 3 (103), s. 49-56.

Rozdziały w książkach

Z. Tarkowski, G. Jastrzębowska, Przedsiębiorczy terapeuta (w:) Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne (red.) G. Krasowicz-Kupis, M. Lipowska, wyd. Harmonia, Gdańsk 2013, s. 181-187.

G. Jastrzębowska, Opóźnienie rozwoju mowy a ryzyko dysleksji rozwojowej (w:) Logopedia Silesiana, (red.) O. Przybyla, T. 2, seria wydawnicza Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 51-59.

G. Jastrzębowska, Kilka refleksji o polskiej terminologii logopedycznej (w:) Język. Człowiek. Społeczeństwo, (red.) J. Panasiuk, T. Woźniak, wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 377-394.

Jastrzębowska G., Zaburzenia rozwoju mowy i języka – terminologia i kategoryzacje stosowane w krajach zachodnich (w:) Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki (red.) Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s.343-359. ISBN: 83-7395-151-2

Jastrzębowska G., Opóźnienie rozwoju mowy (w:) Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki (red.) Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 360-378. ISBN: 83-7395-151-2

Jastrzębowska G., Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. I, s. 301-314. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Przedmiot, zakres zainteresowań i miejsce logopedii wśród innych nauk (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. I, s. 315-329. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Lingwistyczne, biomedyczne i psychologiczne ujęcie mowy (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. I, s. 330-360. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Zaburzenia komunikacji językowej (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. I, s.361-370. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci w świetle kategoryzacji międzynarodowych ICD-10 i DSM-IV (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.66-79. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Zaburzenia dysartryczne u dzieci (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.120-142. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Dyslalia (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.143-175. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Kukuła M., Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.191-202. ISBN 83-7395-029-X

Gałkowski T., Jastrzębowska G., Kukuła M., Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.210-267. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Kozołub A., Dysartria, anartria (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.772-783. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G. , Pelc-Pękala O., Mowa laryngektomowanych (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.796-803. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.309-345. ISBN 83-7395-029-X

G. Jastrzębowska, O. Pelc-Pękala, Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.346-362. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Diagnoza i terapia afazji, dysfazji (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.363-391. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Diagnoza i terapia dysartrii (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.392-402. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.403-429. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Diagnoza i terapia palatolalii (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.439-450. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Diagnoza i terapia mowy upośledzonych umysłowo (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.451-463. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Kukuła M., Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących i głuchych (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II, t. II, s.464-488. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., Kozołub A., Afazja, dysfazja (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., wyd. UO, Opole 2003, wyd. II. t. II s. 83-119. ISBN 83-7395-029-X

Jastrzębowska G., SLI – specyficzne upośledzenie rozwoju języka (w:) Człowiek wobec ograniczeń – wybrane problemy diagnozy i terapii osób niepełnosprawnych, (red.) Tarkowski Z., Jastrzębowska G., wyd. Fundacji „Orator”, Lublin 2002, s. 167-186; ISBN 83-916107-0-5

Jastrzębowska G., Z metodologii opisu alalii (afazji, dysfazji rozwojowej) (w:) Zaburzenia mowy. Mowa – Teoria – Praktyka (red.) Grabias S., wyd. UMCS, Lublin 2001, s.323-350, ISBN 83-227-1765-2

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close