dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO

 

lidia-przymuszala


Pełnione funkcje

Senator UO
członek Senackiej Komisji ds. Statutu oraz Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia


Adres mailowy: lprzymuszala@uni.opole.pl

Numer pokoju: 315


Zainteresowania badawcze

leksykologia i leksykografia, frazeologia i frazeografia, frazeologia gwarowa (szczególnie śląska), paremiologia, dialektologia, etnolingwistyka, pragmalingwistyka, stylistyka historyczna

Udział w projektach badawczych:
• 1999-2002 Słownik gwar śląskich (t. I-III), grant KBN (projekt badawczy nr 1 H01D 006 14);
• 2004-2006 Słownik gwar śląskich (t. IV-VIII), grant KBN (projekt badawczy nr 2 H01D 030 22);
• 2007-2009 Słownik gwar śląskich (t. IX-XI), grant KBN (projekt badawczy nr 1 H01D 030 29).


Publikacje

Monografie autorskie

Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich, Opole 2013.

Struktura i pragmatyka „Postylli” Samuela Dambrowskiego, Opole 2003.

Autorstwo ponad 2 tyś. haseł w Słowniku gwar śląskich pod red. B. Wyderki, Opole 2000-2009, t. I-XI.

Artykuły naukowe

O problemach leksykograficznego opisu frazeologii w słownikach gwarowych (na przykładzie „Słownika gwar śląskich”). W: Słowiańska frazeologia gwarowa, pod red. M. Raka, K. Sikory, Kraków 2016, s. 75-86.

Miejsce frazeologii w słownikach gwarowych, „Prace Filologiczne” 2016, t. 68, s. 345-356.

O osobliwościach słowa „kuriozum”. W: Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, pod red. K. Łeńskiej-Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 17-25.

Śląski etos pracy a jego obraz w języku. W: Wartości w języku i kulturze, t. 8, pod red. J. Adamowskiego, M. Wójcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 245-260.

Chodzenie jako element ludowej codzienności (na materiale frazeologii śląskiej). W: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, red. nauk. S. Gajda, Irena Jokiel, Opole 2014, t. II, s. 355-365.

O postulatach gwarowego słownika frazeologicznego w układzie semantycznym, „Prace Filologiczne” 2014, t. LXV, s. 327-337.

Fiszka terenowa jako źródło do badań dialektologicznych. W: Źródło historyczne jako tekst kultury, pod red. B. Płonki-Syroki i M. Dąsala, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, s. 127-144.

Śląska leksyka i frazeologia dotycząca picia alkoholu (na tle porównawczym), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” t. 59, pod red. S. Gali, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2013, s. 237-250.

Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej. Cz. II. „Rozprawy Komisji Językowej WTN” t. XL, pod red. J. Miodka, W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2013, s. 91-107.

O marasie i roztomajtych marasiarzach w gwarach śląskich. Studium językoznawcze. W: Brud. Idee – dylematy – sprawy, pod red. M. Sztandary, Wydawnictwo UO, Opole 2012, s. 269-286.

O koncepcji „Słownika frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, z. LXVIII, Kraków 2012, s. 179-192.

Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej. Cz. I. „Rozprawy Komisji Językowej WTN” t. XXXIX, pod red. J. Miodka, W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2012, s. 37-50.

Pragmatyczne determinanty XVII-wiecznej postylli popularnej. W: Język a Kultura, t. 23: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 53-65.

„Łate na łate bić, a gorzołke pić!” Śląska leksyka i frazeologia bachiczna. W: O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, pod red. K. Łeńskiej-Bąk, M. Sztandary, Wydawnictwo UO, Opole 2011, s. 155-176.

Stan badań nad polską frazeologią gwarową. W: Studia Slavica, t. XV, wyd. Filozofická fakulta Ostrawské univerzity, Ostrava 2011, s. 219-226.

Śląska frazeologia gwarowa – rekonesans badawczy. W: Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, pod red. K. Kossakowskiej-Jarosz, Wydawnictwo UO, Opole 2011, s. 227-235.

Ginące i żywe tradycje ludowe w świetle frazeologii gwarowej. W: Tradycja w kontekstach kulturowych, t. 4, pod red. J. Adamowskiego, M. Wójcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 133-145.

Modlitwa w strukturze kazania (na przykładzie XVII-wiecznych postyll), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, z. LXC, Kraków 2009, s. 225-235.

„Być mieszkiem szaśniony” – o przypadłościach umysłu po śląsku. W: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje, pod red. K. Łeńskiej-Bąk, M. Sztandary, Wydawnictwo UO, Opole 2009, s. 251-260.

„Racz Pan Bóg żegnać”, czyli o formułach powitań i pożegnać w gwarze śląskiej. W: Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze, pod red. K. Łeńskiej-Bąk, M. Sztandary, Wydawnictwo UO, Opole 2008, s. 223-229.

Sposoby zwracania się do adresata w gwarach śląskich. W: Studia Śląskie, pod red. B. Wyderki, t. LXVII, Opole 2008, s. 231-237.

Narodziny i śmierć we frazeologii gwarowej (na przykładzie materiału śląskiego). W: Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, pod red. W. Chlebdy, Opole 2007, s. 105-110.

Synonimia związków frazeologicznych (na przykładzie materiału gwarowego). W: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, pod red. J. Kamper- Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, J. Kulwickiej-Kamińskiej, Toruń 2007, s. 269-274.

Budowa i funkcje wstępu w XVII-wiecznych kazaniach dla ludu. W: Staropolszczyzna piękna i interesująca. Tom 2. Zbiór studiów, pod red. E. Koniusz i S. Cygana, Kielce 2006, s. 209-218.

Funkcje metatekstu w XVII-wiecznej postylli ludowej (na przykładzie kazań S. Dambrowskiego i A. Gdacjusza). W: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2005, pod red. S Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Poznań 2005, s. 255-263.

Językowe wyznaczniki XVII-wiecznej postylli popularnej (na przykładzie postyll A. Gdacjusza i S. Dambrowskiego). W: Gatunki mowy i ich ewolucja, pod red. D. Ostaszewskiej, t. 1, Katowice 2000, s. 265-275.

Właściwości składniowe kazań Dambrowskiego na tle XVI- i XVII-wiecznych tendencji stylistycznych, Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie. Studia Slavica 4, Opole 2000, s. 153-167.

Składnia „Postylli” Samuela Dambrowskiego – uwagi wstępne. W: O kształcie języka. Studia i rozprawy, pod red. B. Wyderki, Opole 1999, s. 173-183.

Nazwy ulic Ostrowa Wlkp., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Językoznawstwo 17, Opole 1998, s. 127-139.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close