dr hab. Marek Dybizbański, prof. UO

prof-dybizbanski


Imię i nazwisko Marek Dybizbański
Tytuł, stopień naukowy, stanowisko dr hab. prof. UO
 

Pełnione funkcje

 

wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa,

członek Senatu UO, przewodniczący Senackiej Komisji ds. kształcenia

 

Adres mailowy

 

marek.dybizbanski@uni.opole.pl
 

Numer pokoju

 

313
Zainteresowania badawcze literatura romantyzmu, dramat, teatr;

genetyka tekstów dramatycznych;

krytyka teatralna XIX wieku;

kultura popularna XIX wieku;

Publikacje od najnowszych (z dokładnym adresem bibliograficznym)
Monografie autorskie
 1. Z romantycznego repertuaru. Studia o micie i formie dramatycznej, Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2018, ss. 214.
 2. Od epiki romantycznej do teatru science fiction. Studia i szkice, Wydawnictwo UO, Opole 2016.
 3. Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku – wzorce i odstępstwa, Wyd. Poznańskie, Poznań 2009.
 4. [współaut.] Marek Dybizbański, Włodzimierz Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 5. Romantyczna futurologia, TPPK, Kraków 2005.
Prace edytorskie i redakcyjne
 1. Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, red. S. Brzozowska i M. Dybizbański, Wydawnictwo UO, Opole 2018.
 2. Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, wybór i oprac. S. Brzozowska i M. Dybizbański, Wydawnictwo UO, Opole 2016.
 3. Światy melancholii. W 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera (1514-2014), red. A. Mazur, M. Dybizbański, Wydawnictwo UO, Opole 2015. 
Artykuły naukowe
 1. „Nieznany dramat Henryka Sienkiewicza”, „Litteraria Copernicana” 2018, nr 4(28), s. 231-245.
 2. Władysława Syrokomli dramaturgiczny eksperyment gawędowo-ironiczny, „Kwartalnik Opolski” 2018 z. 2/3, s. 3-18.
 3. Humor „Mrówki Poznańskiej”, „Studia z Kultury Popularnej” 2018 nr 1.
 4. Poetycki teatrzyk małych form dramatycznych na łamach „Muchy” i „Kolców” w latach siedemdziesiątych XIX wieku, „Wiek XIX”, R. X (LII) 2017, 127-140.
 5. Fantastyczne iluzje i deziluzje w teatrze romantycznym, [w zbiorze:] Tekstowe światy fantastyki, red. Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku / Wydawnictwo Prymat 2017, s. 221-238.
 6. Władysława Reymonta zmagania z dramatyczną formą „Chłopów” [w zbiorze:] „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Poznań 2017, s. 377-390.
 7. Komedia historyczna – romantyczne koneksje teatru Eugène’a Scribe’a, [w zbiorze:] W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. M. J. Olszewska i D. M. Osiński, Warszawa 2016, s. 356-368.
 8. Scribe po polsku, [w zb.:] Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2017, s. 81-106.
 9. Sekrety „Pięknej kobiety” Józefa Korzeniowskiego, „Kwartalnik Opolski” 2016, z. 1, s. 3-23.
 10. [współaut.] M. Dybizbański, S. Brzozowska, [hasło:] Dramat, [w zbiorze:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, T. 1, Toruń-Warszawa 2016, s. 198-216.
 11. „Agezyalusz” jako „Agis Spartańczyk” – nieznany odpis dramatu Juliusza Słowackiego, „Wiek XIX”, R. IX (LI) 2016, s. 71-88.
 12. [współaut.:] Wprowadzenie, [w zbiorze:] Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, wybór i oprac. S. Brzozowska i M. Dybizbański, Opole 2016.
 13. Melancholijny świat wczesnych dramatów Józefa Korzeniowskiego, [w zb.:] Światy melancholii. W 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera (1514-2014), red. A. Mazur, M. Dybizbański, Opole 2015, s. 169-182.
 14. „Przegląd Tygodniowy” w zwierciadle satyry, [w zb.:] Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876, S. I, red. A. Janicka, Białystok 2015, s. 389-406.
 15. Dramat – teatr – mit. „Oblubienica z Messyny” Friedricha Schillera w kręgu mitotwórczych projektów romantyzmu, [w zb.:] Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a per formatyką II, red. E. Mateja i Z. W. Solski, Opole 2016, s. 161-175.
 16. Humor „Mrówki Poznańskiej”, „Studia z Kultury Popularnej” 2018 nr 1.
 17. Młodzieńcze eksperymenty Józefa Korzeniowskiego z formą dramatyczną, „Wiek XIX” R. VIII (L) 2015, s. 337-358.
 18. Sceniczna noc upiorów w rytmie powtórzeń i formalnych przekodowań, [w zb.:] Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj, red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel, UNIVERSITAS, Kraków 2015, s. 268-286.
 19. Teoria powieści niefabularnej powieścią poetycką odmierzona, „Kwartalnik Opolski” 2013 nr 2/3, s. 3-37.
 20. Fikcja i autentyk w poemacie dygresyjnym. Wokół „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”, [w zb.:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. III, red. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zawadzki, Białystok 2013, s. 229-240.
 21. „Larik” Jana Gadomskiego – pozytywistyczna starość „Irydiona”, [w zbiorze:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, red. J. Ławski, A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013.
 22. Kompetencje postaci i wizja świata w „Marii Stuart” Juliusza Słowackiego [w zbiorze:] Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. Dąbrowska, I. Jokiel, Opole 2012, s. 97-116.
 23. „Mendog”, „Mindowe” i technika kontrapunktu [w zbiorze:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. I, red. Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, , Białystok 2012, s. 557-566.
 24. Mityczny teatr „Lekcji XVI”, [w zb.:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej, red. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska, Warszawa 2011, s. 212-232.
 25. Powtórka i poprawka reformy Wagnerowskiej. Z teatralnych rękopisów Stefana Łubieńskiego, [w zb.:] Młodopolska synteza sztuk, red. Ratuszna i R. Sioma, Toruń 2010, s. 269-291.
 26. Od „historiozofii” do „archeologii” pod patronatem Szekspira. Józefa Szujskiego projekcja nowoczesnego dramatu w „Samuelu Zborowskim” i w programowej przedmowie [w zb.:] Dramat w historii. Historia w dramacie, red. K. Latawiec, R. Stachura-Lupa, J. Waligóra, Kraków 2009, s. 275-288.
 27. Miejsce Słowackiego w teorii dramatu drugiej połowy XIX wieku, „Prace Literackie” XLIX, 2009, s. 187-207.
 28. Bolesława Śmiałego droga do tragedii misteryjnej, [w zb.:] Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane i M. Haake, Poznań 2009, s. 147-166.
 29. „Histrioni” Wincentego Rapackiego – opowieść o cudzie, który przeszkodził realiście teatr w świątynię zamienić?, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 1, s. 33-48.
 30. Awantura o „Larika”, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 2-3, s. 25-40.
 31. Konwencja teatru Wiktora Hugo – bumerang dziewiętnastowiecznej sceny, „Temat” 2008, z. 11-13, s. 32-45.
 32. „Almanzor” Kazimierza Glińskiego – średniowieczne starcie kultur w teatralnych kulisach wieku kupieckiego, [w zb.:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007, s. 789-804.
 33. Katastrofa i utopia. Teatr science fiction w archiwum Emila Zegadłowicza [w zb.:] Symbolika – tradycja – egzegeza, t. II, red. K. Korotkich i J. Ławski, Białystok 2007, s. 525-538.
 34. Polszczyzna wobec rewolucji przemysłowej [w zbiorze:] Literatura i język, red. Meller i K. Trybuś, Poznań 2004, s. 261-272.
 35. Nie-Boskość i typowość „Szewców” S. I. Witkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 4., s. 127-138.