dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO

592903_dsc_48651_68


Pełnione funkcje

członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN: przewodnicząca Komisji Folklorystycznej KEN (od 2011 r.), członek Prezydium (od 2015 r.);

z-ca przewodniczącego Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (kadencja: 2016-2020);

z-ca przewodniczącego Rady Głównej STL w Lublinie (kadencja: 2014-2018);

z-ca przewodniczącej Internationale Organisation fűr Volkskunst (IOV), NGO in operational relations with UNESCO (od 2015 r.);

przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Dziedzictwo Kulturowe” (od 2002 r.);

członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (kadencja: 2015-2018);

członek Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2004 r.);

członek Rady Naukowej Instytutu im. Oskara Kolberga (od 2012 r.);

członek Rady Programowej Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych (od 1980 r.);

członek Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (kadencja: 2015-2019);

członek Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1983 r.);

członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (od 2007 r.);

członek redakcji rocznika polsko-słowackiego „Kontakty” (od 2004 r.);

członek redakcji pisma ZG STL „Twórczość Ludowa” (Lublin);

członek redakcji czasopisma „Zabawy i Zabawki” (Kielce, od 2013 r.),

członek redakcji dwóch serii wydawniczych „Anthropologica Stromata” (Opole, od 2010 r.), „Transcarpathica” (Katowice, od 2012 r.).


Adres mailowy: tsmolinska@uni.opole.pl

Numer pokoju: 316


Zainteresowania badawcze

Tradycyjna i współczesna kultura, kultura regionalna; folklor polski i słowiański, historia folklorystyki; pogranicza etniczne; religijność i pobożność ludowa; niematerialne dziedzictwo kulturowe; śląska kultura ludowa.


Publikacje

Monografie

Rodzina o sobie. Folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, Opole 1992, 196 s. (Rec.: H. Hlôšková, “Slavisticka Folkloristika”, č. 1-2, s. 28-29; Z. Jasiewicz, „Lud”, t. 76: 1993, s. 258-260; A. Barska, „Kwartalnik Opolski” 1994, nr 2, s. 95-97).

Z wybranych problemów dawnej i współczesnej sztuki opowiadania, Opole 1987, 79 s. (Rec.: D. Simonides, Śląscy gawędziarze, „Zaranie Śląskie” 1987, z. 3-4, s. 431-433; P. Kowalski, Gawędziarstwo konkursowe, czyli „muzeum słownego folkloru”, „Literatura Ludowa” 1988, nr 3, s. 61-64; D. Simonides, “Fabula” 1989, Band 30, H. 3-4, s. 355-357; H. Hlôšková, „Narodopisne Aktuality” 1989, č. 4, s. 289-291).

Jo wóm trocha połosprawiom … Współcześni gawędziarze ludowi na Śląsku, Instytut Śląski, Opole 1986, 124 s. (Rec.: M. Lis, Silesiaca, „Trybuna Opolska” 1986, nr 112, s. 5; D. Simonides, Śląscy gawędziarze, „Zaranie Śląskie” 1987, z. 3-4, s. 431-433; G. Kilianová, „Slovenský Národopis” 1987, č. 2-3, s. 529-531; W. Łysiak, Folklor na scenie, „Literatura Ludowa” 1988, nr 1, s. 58-60; P. Kowalski, Gawędziarstwo konkursowe, czyli „muzeum słownego folkloru”, „Literatura Ludowa” 1988, nr 3, s. 61-64; D. Simonides, “Fabula” 1989, B. 30, H. 3-4, s. 355-357; H. Hlôšková, „Narodopisne Aktuality” 1989, č. 4, s. 289-291).

Redakcje tomów

Jak starka swego Zeflika na powstanie wysłała. Ludowe opowieści powstańcze, oprac. … (wespół z J. Hajduk-Nijakowską), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1989, 273 s. (Rec.: W. Hendzel, W kręgu powstań śląskich, „Trybuna Opolska” 1989, nr 107, s. 6; V. Gašparíková, „Slovenský Národopis” 1990, č. 3, s. 502).

Księga humoru ludowego, pod red. nauk. D. Simonides, wybór i oprac. tekstów: D. Simonides, J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981, 291 s. (Rec.: R. Sulima, Figury ludowej samowiedzy, „Regiony” 1983, nr 4, s. 130-133; W. Hendzel, „Lud“, t. 68, 1984, s. 324-326).

Barbara Górnicka-Naszkiewicz, Pamięć pokoleń. Tradycja kulturowa Kresowian subregionu głubczyckiego, seria: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 6, pod redakcją T. Smolińskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2018, 369 s.+41 fot.

Bibliografia prac naukowych Doroty Simonides, oprac. (wespół z E. Opatowicz), Wydawnictwo Nowik Sp.j, Biuro Handlowe, Opole 2018, 46 s. 

„Notatnik Skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej” 2015, t. 5 (wespół z M. Górniak-Bardzik), Opole 2016, 116 s.+ wkładka fot.

B. Kaczmarczyk, Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria wyd.: Biblioteka Popularnonaukowa, t. 17, pod red. T. Smolińskiej, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2012, 283 s.

Nowe konteksty badań folklorystycznych (wespół z J. Hajduk-Nijakowską), [wyd.] PTL, seria wyd.: Biblioteka „Literatury Ludowej”, Wrocław 2011, 218 s.

M. Szubert, Żyjąc w cieniu śmierci. Kulturowy obraz gruźlicy, [wyd.] PTL, seria wyd.: Biblioteka Popularnonaukowa, t. 16, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2011, 173 s.

M. Bisek-Grąz, Dziedzictwo kulturowe Wałbrzyskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne, [wyd.] PTL, seria wyd.: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 5, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2011, 240 s. + 41 fot.

Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. nauk. T. Smolińska, [wyd.] Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Kraków-Opole 2010, 356 s.
(Rec.: B. Kaczmarczyk, Kultura ludowa, masowa, czy popularna. Z badań polsko-słowackich, „Literatura Ludowa” 2012, nr 1, s. 63-66; A. Račáková, „Język Polski i Kultura”, t. 2, Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media, pod red. G. Olchowej, Bańska Bystrzyca 2012, s. 183-184; O. Danglová, „Kontakty”, Bratislava 2012, č. 11, s. 111-115).

Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, pod red. B. Bazielich, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Śląskie w Katowicach, seria wyd.: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 4, pod red. nauk. T. Smolińskiej, Wrocław-Katowice 2009, 299 s.

Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Z badań nad pograniczami etnicznymi, red. nauk. T. Smolińska, wyd.: Uniwersytet Opolski, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Oddział Wojewódzki w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Opole 2009, 292 s., ilustr.

Żniwniok opolski, red…. (wespół z K. Kluczniok), wyd.: Związek Śląskich Rolników w Opolu, Opole 2009, 52 s., ilustr.

K. Marcol, Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, seria wyd.: Biblioteka „Literatury Ludowej”, t. 6, pod red. nauk. T. Smolińskiej, Wrocław 2008, ss. 267.

D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria wyd.: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 3, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2007, ss. 312.

B. Pabian, Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Seria wyd.: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 2, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2005, ss. 279.

Kultura plebejska w mieście przemysłowym, red. nauk. … (wespół z M. Lubiną), Wyd. Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka, Ruda Śląska 2004,112 s., ilustr.

Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, red. …(wespół z ks. R. Pierskałą), Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2004, 317 s. (Rec.: B. Pabian, W kręgu chrześcijaństwa i kultury, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4-5, s. 114-117).

Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku), (wespół z J. Pośpiechem), Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2002, 204 s. (Rec.: K. Lach, Śląskoznawcze badania folklorystyczne, „Literatura Ludowa” 2004, nr 2, s. 59-60).

D. Świtała-Trybek, Święto i zabawa.Odpusty parafialne na Górnym Śląsku, seria: „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 32, pod red. nauk. T. Smolińskiej, [wyd.] Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2000, 172 s.

K. Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego, seria: „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 33, pod red. T. Smolińskiej, [wyd.] Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław
2000, 272 s.

Profesor Dorota Simonides [Seria: Ludzie Uniwersytetu Opolskiego], pod red…., Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2000, 57 s.

Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. nauk…., Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1999, 506 s.

Opolskie Święto Pieśni Ludowej. Informator, oprac. (wespół z J. Maciałkiem), Wyd. OTK-O, Urząd Miejski Gminy Gogolin, Opole-Gogolin 1997, 28 s., ilustr.

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Folklorystyka” 2, red. nauk. …., Opole 1996, 201 s. (Rec.: A. Brzozowska-Krajka, Folklorystyka na Śląsku Opolskim, „Twórczość Ludowa” 1997, nr 1, s. 36-37).

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wyboru dok., oprac., wstępem i uwagami wprow. opatrzyła …, Wyd. OTK-O, Opole 1994, 165 s.

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wybór i oprac. T. Smolińska, wyd. 2 rozsz., Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2003, 219 s., ilustr.

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wybór i oprac. T. Smolińska, wyd. 3, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2004, 219 s., ilustr. (Rec.: M. Lis, Silesiaca, „Nowa Trybuna Opolska” 1994, nr 246, s. 10; J. Szczupał, Ja za wodą, ty za lasem, „Nowa Trybuna Opolska” 1994, nr 256, s. 7; J. Maciałek, W kręgu obyczajów, „Biuletyn Szkolny” 1994, nr 9, s. 24; K. Kowalski, Duma ze śląskości, „Gazeta Opolska” 1994, nr 247, s. 6; K. Kowalski, Jesteśmy dumni ze swojej śląskości, „Panorama Ziemi Gogolińskiej” 1995, nr 1/2, s. 13; F. Minor, Promocja cennej książki, „Biuletyn Szkolny” 1995, nr 5, s. 2; J. Szczupał, Ja za wodą, ty za lasem, „Biuletyn Szkolny” 1995, nr 5, s. 2; H. Hlôšková, „Slovenský Národopis” 1995, č.; W. Korzeniowska, „Kwartalnik Opolski” 1995, nr 1, s. 135-137; B. Maksymiuk, Czy na Śląsku żyje jeszcze tradycja ludowa?, „Twórczość Ludowa” 1996, nr 2, s. 40-41; P. Suchecka, Raz jeszcze o Śląsku, „Literatura Ludowa” 1996, nr 1, s. 63-64; K. Kossakowska-Jarosz, „Lud”, t. 80: 1996, s. 293-295; M. Bisek-Grąz, A to Górny Śląsk właśnie, „Literatura Ludowa” 2005, nr 1, s. 67-69).

Pogranicze jako problem kultury. Materiały konferencji naukowej, Opole 13-14.12.1993 r., red. nauk. …, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1994, 181 s.

Artykuły

Jerzy Lipka – niezapomniany twórca ludowy z Opolszczyzny, [w:] Jerzy Lipka. Życie i twórczość. Dziedzictwo Jerzego Lipki impulsem kultywowania tradycji w domu, red. B. Jaskólska, Gogolin 2018, s. 76-82.

Rzeka Odra w folklorze śląskim (wespół z D. Simonides), [w:] Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz. 1. Ocalone dla przyszłości – Odrzańska droga wodna: studia i materiały (Opolska Droga Rzeczna. Analizy), red. nauk. M. Lenart, A.M. Starczewska-Wojnar, Wyd. Archiwum Państwowe w Opolu, Opole  2018, s. 88-100.

Stół weselny na Górnym Śląsku w procesie przemian, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, pod red. J. Adamowskiego i M. Tymochowicz, Muzeum Lubelskie, Lublin 2018, s. 75-89.

Kontynuacja międzynarodowej współpracy etnologów: o konferencji naukowej „Etnologia w trzecim tysiącleciu: tematy, metody, wyzwania, „Kontakty” 2017, č. 15, s. 131-135.

Dożynki w Polsce. Od obrzędu do widowiska, „Etnologické rozpravy” 2017, č. 2, s. 62-78.

Świętowanie na ulicy. Orszak Trzech Króli w zimowym pejzażu miasta, „Journal of Urban Ethnology” 2017, nr 15, s. 47-63.

Mędrcy świata, monarchowie. O pobożności ludowej we współczesnym świecie, „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 2016, nr 1, s. 36-38.

Przestrzeń i bohaterowie pieśni leśniczych (wespół z B. Kaczmarczyk), [w:] Dydaktyka i łowy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi, pod red. R. Waksmunda i Doroty Michułki, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT,  2016, s. 145-182.

Półwiecze badań nad folklorem. O dorobku i perspektywach badawczych Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, „Twórczość Ludowa” 2016, nr 3-4, s. 35-45.

W kręgu badań nad tradycyjną odzieżą ludową w Polsce. Uwagi wprowadzające, „Notatnik Skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej” 2015, nr 5, Opole 2016, s. 9-16.

Zróżnicowanie bogactwa kulturowego Śląska Opolskiego, „Dolny Śląsk” 2016, nr 19, s. 21-35.

W kręgu badań nad tradycyjną odzieżą ludową w Polsce. Uwagi wprowadzające, „Notatnik Skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej” 2015, t. 5, Opole 2016, s. 9-16.

Contemporary Ritual Spectacles In the Streets of Polish Cities, „Slovenský Národopis/ Slovak Ethnology” 2015, č. 2, s. 116-132.

Kontrowersje wokół folkloru, folkloryzmu jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Etnologické rozpravy” 2015, č. 2, s. 31-43.

Żniwniok opolski. Tekst: T. Smolińska, red. K. Kluczniok, K. Kuraś, M. Kowalczyk-Ciomek, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Opole 2015, s. 4-50, ilustr.

Miejsce Oskara Kolberga w badaniach śląskoznawczych, [w:] Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę jego urodzin, pod red. E. Antyborzec, wyd.: Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2015, s. 473-489.

Researches of Culture Confronted with the „Treasures of Culinary Heritage” in Upper Silesia as Described in the Most Recent Cookbooks, „Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 54: The Culinaries, Wrocław-Łódź 2015, s. 164-194.

Stereotypy Słowaków w kulturze polskiej, [w:] Słowacy – Historia i kultura, red. nauk. R. Stoličná, Z. Kłodnicki, wyd. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2015, s. 61-78.

Sowriemienni narodni obiczai i obriedi w Polsza. Izbrani problemi, „Blgarski Folklor” („Bulgarian Folklore. Journal of Folkloristics, Ethnology and Anthropology”) 2014, kn. 4, s. 376-398.
http://www.bulgarianfolklorejournal.net/Home_en (2014, kn. 4)

W kręgu inspiracji badawczych Profesora Józefa Burszty: od folkloru do folkloryzmu, [w:] W. Dohnal (red.), Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 19, [wyd.] Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2014, s. 207-236.

W łańcuchu tradycji: ślub (wesele) na ludowo, [w:] Praktykowanie tradycji w społeczeństwa postradycyjnych, red. naukowa J. Hajduk-Nijakowska, [wyd.] Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria: “Archiwum Etnograficzne”, t. 54, Wrocław – Opole 2014, s. 149-174.

Zarys monograficzny „Opolskiego Święta Pieśni Ludowej”, „Zeszyt Gogoliński” 2013, nr 2, s. 5-11.

In memoriam. Piotr Kowalski (1952-2011), „Lud”, t. 96, 2012, s. 381-385.

Z żałobnej karty. Profesor Piotr Kowalski (1952-2011), „Literatura i Kultura Popularna” 2012, nr 18, s. 169-173.

„Nowe” tradycje w obrzędowości dorocznej na Górnym Śląsku, [w:] Tradycja w kontekstach kulturowych, t. 4, pod red. J. Adamowskiego, M. Wójcickiej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 189-202.

Współczesny homo narrans. Wyzwanie dla badaczy folkloru, [w:] Nowe konteksty badań folklorystycznych, red. nauk. J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska, wyd. PTL, seria: Biblioteka „Literatury Ludowej”, Wrocław 2011, s. 105-129.

Obecność kultury typu ludowego we współczesnej kulturze masowej (wespół z J. Hajduk-Nijakowską), [w:] Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. nauk. T. Smolińska, [wyd.] Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Kraków-Opole 2010, s. 159-194.

Polsko-słowackie badania nad kulturą ludową (uwagi wprowadzające), [w:] Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. nauk. T. Smolińska, [wyd.] Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Kraków-Opole 2010, s. 7-21.

Przemiany tradycyjnych obrzędów wiosennych w Polsce, „Etnologické rozpravy” 2010, č. 1-2, s. 44-61.

Kultura kresowa na Śląsku Opolskim, [w:] Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Z badań nad pograniczami etnicznymi, red. nauk. T. Smolińska, wyd.: Uniwersytet Opolski, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Oddział Wojewódzki w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Opole 2009, s. 57-73.

Kultura ludowa w Czechach w polskich badaniach folklorystycznych, [w:] Česka polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci, red. M. Borák a R. Gładkiewicz, Ministerstvo školství, mládeže a tělevýchový České Republiky, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2009, s. 241-265.

Lansowany wizerunek Ślązaka we współczesnym ruchu regionalnym, [w:] Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, pod red. H. Rusek i A. Drożdż, wyd. PTL, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Wrocław-Cieszyn 2009, s. 199-210.

Pogranicze polsko-czeskie w badaniach polskich folklorystów, [w:] Tradycja i współczesność. Folklor – Język – Kultura, pod red. D. Czubali, M. Miczki-Pajestki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009, s. 147-162.

Polsko-słowackie badania folklorystyczne, [w:] Polska – Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, pod red. R. Stoličnej, A. Pieńczak i Z. Kłodnickiego, Wyd. PTL, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, 257-Wrocław-Cieszyn 2009, s. 235-256.

Tradičná kultúra Sliezska v kontexte globalizácie, „Etnologické rozpravy” 2009, č. 1-2, s. 6-18.

Tradycja kulturowa święta plonów, [w:] Żniwniok opolski, red. K. Kluczniok, T. Smolińska, Wyd. Związek Śląskich Rolników w Opolu, Opole 2009, s. 4-48.

Wprowadzenie, [w:] Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Z badań nad pograniczami etnicznymi, red. nauk. T. Smolińska, wyd.: Uniwersytet Opolski, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Oddział Wojewódzki w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Opole 2009, s. 5-13.

Kultura kresowa na Śląsku Opolskim, [w:] Bogatokulturnist Iwano-Frankiwskoj obłasti ta opolskowo wojewodstwa / Wielokulturowość Obwodu Iwano-Frankiwskiego i Województwa Opolskiego. Zbirnik naukowich prac, red. kol.: A. Grican, W. Dumczak i in., [wyd.] Prikarpatskowo nacionalnowo uniwiersitietu im. W. Stefanika, Iwano-Frankiwsk 2008, s. 75-87.

Tradičný a súčasný obraz Slovenska a Slováka v Poľsku, [w:] Slovensko –Poľsko. Bilateralne vzťahy v procese transformacie, ved. red. J. Hvišč, [wyd.] Slovensko-Poľska Komisia Humanitných Vied, Bratislava 2008, s. 35-44.

Kultura Słowian zachodnich w zainteresowaniach XIX-wiecznych ludoznawców (przykład Izmaiła I. Sriezniewskiego, Oskara Kolberga, Lucjana Malinowskiego), [w:] Slovanský svět očima badatelů a publicystů 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole, 16.-17. listopadu 2006), eds. P. Kaleta – L. Tyllner, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007 / Świat słowiański w oczach badaczy i publicystów XIX i XX wieku. Praca zbiorowa z międzynarodowej konferencji naukowej w 50 rocznicę śmierci Ludvíka Kuby…, eds. P. Kaleta – L. Tyllner, Praha 2007, s. 59-72.

Obraz Słowacji i Słowaków wśród polskich studentów (cz. 1), „Kontakty” 2007, t. 6, s. 31-41.

Simonides Dorota Elżbieta (hasło), [w:] Enzyklopädie des Märchens, B. 12, Wyd. Walter de Gruyter – Berlin – New York, Berlin 2006, s. 686-690.

Obraz tradycyjnej kultury słowackiej w polskich przewodnikach turystycznych, [w:] Tradičná kultura, turismus a rozvoj regionov. Zost. J. Čukan, A. Gažiová, I. Šusteková, Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Filozoficka fakulta, Univerzita Konštantina Filozofa, Nitra 2006, s. 39-49.

The Slovak as an Underestimated Neighbour. Traditional Stereotypes Created by the Poles and their Delayed Knowledge, [w:] The small history of great events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989, ed. Z. Profantová, Wyd. VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006, s. 351-370.

Słowak jako niedoceniany sąsiad. Tradycyjne stereotypy i spóźniona wiedza Polaków, [w:] Malé dejiny vel’kých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, č. II. Editor, vedecký red. a zostav. Z. Profantová, Ústav etnológie Slovenskej Akademii Věd, Ústav Pamäti národa v Bratislave, „Etnologické Štúdie”, Bratislava 2005, č. 13, s. 58-77.

Teatralne aspekty tradycji kolędniczej, [w:] Liturgia w świecie widowisk, red. ks. H. Sobeczko, Z. Solski, Wyd. UO, Opole 2005, s. 311-320.

Folklor kategorią historyczną we współczesnej kulturze?, [w:] Kultura plebejska w mieście przemysłowym,
red. nauk. T. Smolińska i M. Lubina, Wyd. Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka, Ruda Śląska 2004, s. 7-17.

Miejsce tradycyjnych wartości „małej ojczyzny” w dobie unifikacji kulturowej, [w:] Wartości uniwersalne i
odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich / The uniwersal values and national distinctness of traditional eropean cultures, pod red. M. Marczuka, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 268-276.

Rodzimość śląskiego folkloru – oswojone źródła niemieckie, [w:] Regionalizm, wychowanie, folklor, pod red. D. Czubali i G. Grzybka, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2004, s. 67-85.

Współczesne kolędowanie bożonarodzeniowe. Między misterium a widowiskiem, [w:] Pobożność ludowa
w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, red.: ks. R. Pierskała, T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego,
Opole 2004, s. 215-230.

Zmieniające się style życia w regionie opolskim, [w:] Colloquium Opole 2003. Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów, pod red. S. Senfta i A. Trzcielińskiej-Polus, Wyd. PIN – Instytutu Śląskiego, Opole 2004, s. 149-177.

Pejzaż kulturowy „małej ojczyzny” w procesie poszukiwania tożsamości rodzimej ludności Śląska Opolskiego, [w:] Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, pod red. nauk. M. Trojana, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 155-174.

Świadomość narodowa w Polsce w XIX i XX wieku (w świetle badań etnologicznych i folklorystycznych [w:] Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku, red. nauk. S. Bednarek, wyd. Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych i Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 83-106.

Tradycja rodzinna Ślązaków, [w:] Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wybór i oprac. T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2003, s. 93-97.

Wzajemne relacje między twórcami i badaczami kultury ludowej, „Twórczość Ludowa” 2003, nr 4, s. 14-17.

Kolędowanie: figury i obrazy wędrowania, [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury. Studia, pod red. P. Kowalskiego, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2003, s. 261-276.

O świętowaniu dorocznym na Górnym Śląsku. Uwagi wprowadzające, [w:] Tradycyjne zwyczaje i obrzędy
śląskie. Wypisy. Wybór i oprac. T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2003, s. 21-30.

Dorobek polskiej folklorystyki na Górnym Śląsku do drugiej wojny światowej, [w:] Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku), pod red. nauk. J. Pośpiecha i T. Smolińskiej, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2002, s. 27-55.

Ku wartościom „małej ojczyzny”. Wychowanie w kulturze regionu, [w:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza
śląsko-morawskiego, pod red. K. Lach, Wyd. Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Racibórz 2002, s. 15-22.

Razbojniczeskaja tradicija w polskoj narodnoj kulturie, [w:] Gieroj ili zbojnik? Obraz razbojnika w folkłorie Karpatskogo regiona / Heroes or Bantits: Outlaw Traditions in the Carpathian Region, ed. by V. Gašparíková and B. N. Putilov in association with I. Kullos and P. Szabo, Wyd. European Folklore Insti-
tute, Budapest 2002, s. 345-353.

Razbojniczeskij folkłor w Polsze [wspólnie z E. Bocek-Orzyszek i D. Simonides], [w:] Gieroj ili zbojnik? Obraz razbojnika w folkłorie Karpatskogo regiona / Heroes or Bantits: Outlaw Traditions in the Carpathian Region, ed. by V. Gašparíková and B. N. Putilov in association with I. Kullos and P. Szabo, Wyd. European Folklore Institute, Budapest 2002, s. 109-122.

Wiktor Jewgieniewicz Gusiew (1918-2002), „Lud”, t. 86: 2002, s. 373-375.

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne subre- gionu krapkowickiego, „Rocznik Ziemi Krapkowickiej” 2002, s. 133-143.

Dobry Słowak, czyli o granicy przyjaznej i granicy nieznanej, [w:] Siedem granic, osiem kultur i Europa. Wstęp J. Tazbir, red. B. Gołębiowski, wybór S. Zagórski, Łomża 2001, s. 77-87.

Formy edukacji regionalnej w kształtowaniu więzi z regionem, „Rocznik Ziemi Krapkowickiej” 2001, s. 146-152.

Miejsce Muzeum Wsi Opolskiej w regionie (w świetle 30-letnich doświadczeń), „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2001, nr 3, s. 15-22.

Przeszłość i przyszłość folklorystyki (wespół z D. Simonides), [w:] Przeszłość etnologii polskiej w jej
teraźniejszości, pod red. Z. Jasiewicza i T. Karwickiej, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Poznań 2001, s. 99-116.

Trzydziestolecie Muzeum Wsi Opolskiej, „Kwartalnik Opolski” 2001, nr 1, s. 81-89.

Muzeum Wsi Opolskiej, „Twórczość Ludowa” 2000, nr 4, s. 24-28.

Sylwetka naukowa Profesor Doroty Simonides, [w:] Profesor Dorota Simonides [Seria: Ludzie Uniwersytetu Opolskiego], pod red. T. Smolińskiej, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2000, s. 11-23.

Folklor starej ojczyzny w pamięci potomków dawnych emigrantów śląskich, [w:] W kręgu kultury Słowian. Księga Pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani prof. dr hab. Henryki Czajki, pod red. E. Tokarza, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 1999, s. 75-82.

O potrzebie utożsamiania się z regio nem. Społeczne inicjatywy folklorystyczne, [w:] Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 2, red. I. Bukowska-Floreńska, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 1999, s. 283-297.

Współczesna twórczość ludowa. Zastój czy rozwój?, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. nauk. T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1999, s. 361-367.

W służbie nauki, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. nauk. T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1999, s. 421-426.

Kawały o głupich sąsiadach a Polish jokes. Rozważania wstępne, [w:] Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi, pod red. P. Kowalskiego, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 215-229.

Religijne aspekty współczesnego kolędowania, [w:] Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. nauk.W. Świątkiewicz, ks. J. Wycisło, Societas Scientiis Favendis Silasiae Superioris – Instytut Górnośląski, Katowice 1998, s. 74-85.

„Śląsko samba” i „śląskie mambo” na scenie, czyli o nadużyciach wzorów folklorystycznych, [w:] Życie po polsku, czyli o przemianach obyczaju w drugiej połowie XX wieku, pod red. B. Gołębiowskiego, Łomża 1998, s. 74-79.

Współczesna wieś śląska a jej dziewiętnastowieczna tradycja kulturowa,[w:] Folklor i pogranicza, pod red. A. Staniszewskiego i B. Tarnowskiej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1998, s. 31-43.

Zjawiska pseudofolklorystyczne na Górnym Śląsku, [w:] Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, red. R. Kantor, Kielce 1998, s. 117-124.

Inicjatywy i przejawy żywotności kultury w społecznościach lokalnych (na przykładzie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów ludowych), [w:] Raport o stanie kultury wsi w województwie opolskim, oprac. red. S. Gawlik i T. Soroczyński, Opole 1997, s. 42-45.

Kobieta we współczesnej rodzinie na Górnym Śląsku (z badań folklorystycznych), [w:] Działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku, pod red. nauk. H. Karczyńskiej, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1997, s. 119-127.

Ob iskusstwie powiestwowanija folkłornych tiekstow, [w:] Ustna epika: etniczni tradiciji ta wykonawstwo. Oral Epic Ethnic Traditions and Performance. Materiali Miżnarodnoj naukowoj konferenciji, priswjaczenoj pamjati F. Koliessi ta A. Lorda…, Kijiw 1997, cz. 2, s. 73-80.

Ochrona wiejskiego pejzażu kulturowego. Inicjatywy i problemy, [w:] Raport o stanie kultury wsi w województwie opolskim, oprac. red. S. Gawlik i T. Soroczyński, Wyd. OTK-O, Opole 1997, s. 48-51.

Traditional folk rite or theatrical perfor- mance. An attempt et evaluating contemporary ritualistic stage performances, [w:] Modern theatre in different cultures, ed. by E. Udalska, Warszawa 1997, s. 211-218.

Tradycyjne inscenizacje obrzędowe: bożonarodzeniowe i noworoczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Folklorystyka” 3: Z historii folkloru i folklorystyki, red. nauk. D. Simonides, Opole 1997, s. 45-56.

Twórcy ludowi na Opolszczyźnie i uprawiane przez nich dyscypliny twórcze, [w:] Raport o stanie kultury wsi w województwie opolskim, oprac. red. S. Gawlik i T. Soroczyński, Wyd. OTK-O, Opole 1997, s. 45-48.

Zorganizowane uczestnictwo w kulturze (formy amatorskiego uprawiania sztuki, mecenat instytucjonalny), [w:] Raport o stanie kultury wsi w województwie opolskim, oprac. red. S. Gawliki T. Soroczyński, Wyd. OTK-O, Opole 1997, s. 38-42.

Czas świąteczny na scenie. O współczesnym kolędowaniu konkursowym w Polsce, [w:] Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, pod red.T. Budrewicza, S. Koziary, J. Okonia,
Tarnów 1996, s. 354-364.

Pieśń ujdzie cało … Realia pogranicza kulturowego w Pieśniach ludu polskiego w Górnym Szląsku Juliusza Rogera, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Folklorystyka” 2, pod red. T. Smolińskiej, Opole 1996, s. 13-22.

Symbolika kolędowania. Tradycja i współczesność, [w:] Duktem czasów. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Kaczmarka (1934-1994), red. nauk. M. Bratuń, S. Gajda, J. Neuberg, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1996, s. 317-324.

Wiedza dzieci o rodzinie i przodkach, „Literatura Ludowa” 1996, nr 4/5, s. 89-101.

Uczestnictwo w kulturze regionalnej, „Wczoraj – Dzisiaj – Jutro” 1996, nr 1-4, s. 26-34.

Dziedzictwo kulturowe na pograniczu etnicznym (na przykładzie Górnego Śląska), [w:] Kultura ludowa na Pograniczu, pod red. D. Kadłubca, Katowice 1995, s. 25-40.

Folklor słowny źródłem inspiracji poetyckiej Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, „Literatura Ludowa” 1995, nr 6, s. 3-17.

Folkloryzm i problemy folkloryzacji, [w:] Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, red. naukowy D. Simonides, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1995, s. 137-150.

Katedra Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, „Twórczość Ludowa” 1995, nr 2-3, s. 58-60.

Obrazy przeszłości w społecznościach pograniczy etnicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego”, Filologia polska 36, Folklorystyka 1, pod red. P. Kowalskiego, Opole 1995, s. 81-92.

Współczesna rodzina nosicielem tradycyjnego folkloru religijnego, [w:] Folklor – sacrum – religia, pod red. J. Bartmińskiego i M. Jasińskiej- Wojtkowskiej, Lublin 1995, s. 239-259.

Folklor w procesie zmian tożsamości narodowej (na przykładzie Górnego Śląska, [w:] Pogranicze jako problem kultury. Materiały konferencji naukowej, Opole 13-14.12.1993 r., red. nauk. T. Smolińska, Opole 1994, s. 111-119.

Pocta k jubileu prof. Doroty Simonides (35 rokov vedeckej a pedagogickej práce), „Slovenský Národopis” 1994, č. 2, s. 223-225.

Profesor Dorota Simonides. Jubileusz 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej,

„Kwartalnik Opolski” 1994, nr 1, s. 107-111.

Profesor Dorota Simonides – uczona, nauczyciel akademicki, polityk. Jubileusz 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, „Lud”, t. 77: 1994, s. 307-311.

Zderzenie kultur na Górnym Śląsku (na przykładzie lokalnych podań nazewniczych), [w:] Śląsk – pogranicze kultur. Materiały z sesji popularnonaukowej…, red. J. Czarkowska-Pasierbińska, H. Jamry, Opole 1994, s. 91-102.

Bajki do poduszki, czyli wieczorne opowieści w folklorze rodzinnym, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia polska” 31, Opole 1993, s. 219-230.

Matka jako ostoja przekazu kulturowego w rodzinie, [w:] Kronika Katowic, t. 4, Katowice 1993, s. 74-89.

Regionálna orientácia v školskej výchove, [w:] Postavenie l’udovej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese, red. V. Feglová, Nitra 1993, s. 17-28.

Twórcy ludowi z Opolszczyzny, „Twórczość Ludowa” 1993, nr 3-4, s. 51-54.

Folklorystyka w Opolu, „Kwartalnik Opolski” 1990, nr 1-4, s. 42-52.

Rola najstarszego pokolenia w przekazie folkloru (na przykładzie społeczności wiejskich), „Śląskie Prace Etnograficzne”, t. 1, pod red. M. Lipok-Bierwiaczonek, Katowice 1990, s. 35-47.

Dokąd dalej? Próba określenia zakresu działania Stowarzyszenia Twórców Ludowych na Opolszczyźnie (w świetle 15-letnich doświadczeń), „Wczoraj – Dzisiaj – Jutro” 1989, nr 2-3, s. 61-69.

Gawędziarz ludowy a ustna tradycja, [w:] Folklor Górnego Śląska, pod red. D. Simonides, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989, s. 417-440.

O konieczności podjęcia folklorystycznych badań nad rodziną, [w:] Śląska kultura ludowa (Stan badań, studia, szkice), pod red. D. Simonides, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1989, s. 84-95.

W poszukiwaniu samoświadomości (na przykładzie rodzinnych opowieści genealogicznych), „Kwartalnik Opolski” 1989, nr 3-4, s. 20-26.

Specyfika folkloryzmu słowiańskiego na przykładzie współczesnych gawędziarzy, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Warszawa 1988, s. 485-493.

Ludowa kreacja nonsensu w wierszach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima dla dzieci, „Literatura Ludowa” 1987, nr 2, s. 21-29.

Typologia gawędziarzy ludowych. Stan badań, propozycje klasyfikacji, „Literatura Ludowa” 1986, nr 1, s. 21-31.

Sekcja Folkloru Śląskiego Koła Naukowego Polonistów w latach 1966-1985, [w:] Studencki ruch naukowy w opolskiej WSP. Materiały na seminarium kół naukowych… Do druku przygot. Z. Jasiński, Opole 1985, s. 48-63.

Charakterystyka gawędziarstwa ludowego we współczesnej kulturze polskiej, „Biuletyn Polonistyczny” 1984, nr 1, s.107-113.

Postać narratora w folklorystyce słowiańskiej (do lat 30. XX stulecia), „Literatura Ludowa” 1984, nr 1, s. 37-50.

Postać narratora w folklorystyce słowiańskiej (ciąg dalszy), „Literatura Ludowa” 1984, nr 2, s. 43-52.

Rozwój zainteresowań postacią narratora na przykładzie europejskich monografii, „Literatura Ludowa” 1984, nr 3, s. 63-73.

Twórczość ludowa w edukacji szkolnej, „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” 1984, nr 4, s. 35-40.

Sztuka gawędziarska w folklorze słowiańskim, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Warszawa 1983, s. 279-286.

Z problemów współczesnej sztuki gawędziarskiej, „Literatura Ludowa” 1983, nr 1, s. 19-35.

Introdukcyjna część tekstów konkursowych jako rezultat działania nowej sytuacji folklorotwórczej, [w:] Literatura popularna – folklor – język, pod red. W. Nawrockiego i M. Walińskiego, t. 2, Katowice 1981, s. 26-37.

Stan i perspektywy badawcze gawędziarstwa ludowego na Śląsku, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, Filologia polska, nr 20, pod red. D. Simonides, Opole 1981, s. 167-182.

Folklor słowny a współcześni gawędziarze konkursowi (wespół D. Simonides), [w:] Śląskie miscellanea. Literatura – folklor. Zbiór studiów, pod red. D. Simonides i J. Zaremby, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 95-107.

O konieczności prowadzenia badań nad sytuacją wypowiedzi narratora, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, Filologia polska, nr 15: Z problemów socjologii folkloru, pod red. D. Simonides, Opole 1977, s. 35-52.

Folklor śląski w badaniach polonistów, „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1976, nr 4, s. 74-78.

Ustna twórczość dzieci (anegdoty o zwierzątkach we współczesnym folklorze dziecięcym), „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” 1976, nr 2, s. 96-104.

Tradycja ludowa dotycząca miasta Opola, „Studia Śląskie”, t. 28, 1975, s. 331-349.

Próba analizy oleskich pieśni Juliusza Rogera, „Głos Olesna” 1971, s. 31-38.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close