Pełnione funkcje:

Prezes Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza, oddział w Opolu .

Redaktor w Naukowym Projekcie Wydawniczym – Serii „Przełomy/Pogranicza”.

Redaktor w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”.


Adres e-mail: mburzka@uni.opole.pl

numer pokoju: 313


Zainteresowania naukowe

Literatura XIX wieku, w tym głównie epoki romantyzmu (m. in. czarny romantyzm, powieść poetycka, epistolografia epoki, problem domu i bezdomności w twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego, K. C. Norwida; twórczość poetycka i dramatyczna T. A. Olizarowskiego oraz S. Witwickiego), a także wybrane zagadnienia pozytywizmu (czasopiśmiennictwo epoki, w tym szczególnie młodzi pozytywiści warszawscy na łamach „Przeglądu Tygodniowego”) oraz literatury Młodej Polski (m. in. twórczość poetycka M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, zagadnienie ironii);  wybrane aspekty literatury XX wieku (m. in. twórczość poetycka W. Szymborskiej, B. Maja), glottodydaktyka, konteksty kulturowe w edukacji, przestrzeń i miejsce w badaniach kulturowych, literatura światowa.


Udział w grantach

Od 2013 roku wykonawca, od 2015 roku główny wykonawca w grancie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przyznanego w 2012 roku na lata 2013-2016 nr 11 H 12 0399 81. Nazwa projektu: Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dziel XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w X tomach. Kierownik grantu: prof. dr hab. Helena Krukowska.

Wykonawca w grancie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przyznanego w 2014 roku na lata 2014-2018. Nazwa projektu: Młodzi pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach. Kierownik grantu: dr hab. Anna Janicka.


Prace zwarte

Tomasz August Olizarowski, Poematy. Z autografów i pierwodruków opracowała, wstępem poprzedziła Małgorzata Burzka-Janik, redakcja tomu Małgorzata Burzka-Janik, Jarosław Ławski, Białystok 2014, ss. 932.

Małgorzata Burzka-Janik, „Tyle naraz świata…” Szkice o poezji Wisławy Szymborskiej, Opole 2012, ss. 120.

Małgorzata Burzka-Janik, W poszukiwaniu centrum. Dom i bezdomność w życiu i twórczości Adama Mickiewicza, Opole 2009, ss. 262.

Książki redagowane i opracowane

Józef Sękowski, Fantastyczne podróże barona Brambeusa. Wstęp: Jarosław Ławski i Joanna Dziedzic. Redakcja tomu, opracowanie Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski, Białystok 2016, ss. 300.

Stefan Witwicki, Edmund, wstęp i opracowanie tekstu M. Sokołowski, opracowanie Aneksu i wprowadzenia M. Burzka-Janik, redakcja tomu i przypisu J. Ławski,  H. Krukowska, Białystok 2015, ss. 324.

Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod. red. I. Jokiel,  M. Burzki-Janik, Opole 2012, ss. 350.

Artykuły naukowe (wybór)

Ars moriendi w Baśniach Hansa Christiana Andersena, [w:] Bibliotheca Mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. J. Ławski i Ł. Zabielski, Białystok 2016.

„Na Ujbackim stepie…”. Kreacje Tatarów w poematach Tomasza Augusta Olizarowskiego, [w:] Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, pod. red. G. Czerwiński i A. Konopacki, Białystok 2016.

Co łączy „Wędrowca nad morzem chmur i  „Kobietę w oknie” – bohaterów płócien Caspara Davida Friedricha, [w:] „Volyn-Zitomiscyna. Istoriko-filologiceskij zbirnik sregionalnih problem” 2016, nr 27, Żytomierz 2016,  s. 160-169.

Hasło: powieść poetycka, [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, pod. red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, t. 2. N-Z, Toruń–Warszawa 2016.

Partytura bez nut. „Dansing” Marii Pawlikowskie-Jasnorzewskiej, [w:] Skamander. Tom 11. Reinterpretacje, pod. red. M. Tramera i A. Wójtowicz, Katowice 2015.

Estetyczne nowatorstwo poematów Tomasza Augusta Olizarowskiego – od Zaweruchy do Car-dziewicy, „Bibliotekarz Podlaski” rocznik XVI, nr 2 (XXXI), Białystok 2015.

Figura „redaktora” w „Przeglądzie Tygodniowym” (rocznik 1866), [w:] Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Seria I. studia, rewizje, konteksty, red. naukowa i wstęp A. Janicka, Białystok 2015.

„Czarny smutek” poety. Biograficzne i recepcyjne stereotypy Stefana Witwickiego, [w:] Aneks do: S. Witwicki, Edmund, wstęp i opr. tekstu M. Sokołowski, red. tomu J. Ławski,  H. Krukowska, Białystok 2015.

Bibliografia [w:] W. Szymanowski, Michał Sedziwój. Dramaty. Wstęp i opracowanie tekstu: G. Czerwiński i A. Janicka; redakcja tomu, przypisy: J. Ławski i H. Krukowska, Białystok 2015, ss. 360.

Czytanie malarstwa romantycznego w szkole – aksjologiczny wymiar malarstwa Caspara Davida Friedricha, „Polonistyka. Innowacje”, nr 2 (2015), strona czasopisma: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi, strona artykułu: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/4197).

Kraszewski w Rzymie. Uwagi na marginesie „Kartek z podróży 1858-1864”, [w:] Kraszewski i nowożytność. Studia, pod. red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015.

Mistyczna frenezja. Czarny romantyzm Tomasza Augusta Olizarowskiego. Wstęp do: Tomasz August Olizarowski, Poematy. Z autografów i pierwodruków opracowała, wstępem poprzedziła Małgorzata Burzka-Janik, red. tomu M. Burzka-Janik, J. Ławski, Białystok 2014.

Codzienność romantyka. Mickiewicz wychowuje dzieci, [w:] Mężczyzna w literaturze i kulturze, pod. red. G. Różańskiej, Pruszcz Gdański – Słupsk 2014.

Poezja przesiąknięta muzycznością rymów. „Dansing” Marii Pawlikowskie-Jasnorzewskiej jako przedmiot lekcji języka polskiego, [w:] Język – Estetyka – Sztuka, pod red. D. Jastrzębskiej-Golonki i A. Rypel, Bydgoszcz 2014.

Czytanie tekstu poetyckiego w szkole poprzez język (na wybranych przykładach z poezji Wisławy Szymborskiej), [w:] Świadomość językowa, pod. red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole 2014.

Kufer pełen „ziarna złej tęsknoty”,  czyli pożegnanie centrum i droga w świat, [w:] Sprostać zmartwychwstaniu… Eksplikacje poezji Bonifacego Miązka, pod red. E. Białek, K. Olkusz, Wrocław 2014.

Obraz codzienności w listach Adama Mickiewicza, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012 1,  T. I-II, pod. red. S. Gajdy i I. Jokiel, Opole 2014.

Film dokumentalny w roli kontekstu interpretacyjnego w szkolnym czytaniu poezji, [w:] Tekst edukacyjny, pod. red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole 2013.

„Kaszmirowa kamizelka” kontra „zagonowa kapota”, czyli autoportret dandysa w listach Słowackiego, [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, T. II, Universum, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013.

 O obrzędowym charakterze cyklu „Dziadów” Mickiewicza raz jeszcze. Rec. książki Grażyny Charytoniuk-Michiej pt.: Obrzęd dziadów w dokumentach i cyklu Mickiewicza, Warszawa 2011, [w:] „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2013.

Intertekstualna lektura „Miss Annabelle Lee” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, [w:] Jestem więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk 2012.

„Konrad Wallenrod” czytany w kontekście idei kozła ofiarnego, [w:] Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod. red. I. Jokiel i M. Burzki-Janik, Opole 2012, ss. 16.

Dialog z tradycją romantyzmu w praktyce szkolnej, [w:] Oswajanie inności w edukacji polonistycznej, pod. red. B. Myrdzik, E. Dunaj, Lublin 2010.

Wokół tekstu Wisławy Szymborskiej pt. „Fotografia z 11 września”. Próba eksplikacji, [w:] Uczeń w świecie języka i tekstów, pod. Red. J. Nocoń i E. Łuckiej-Zając, Opole 2010.

Archetyp podróży ku centrum w „Małej syrence” Hansa Christiana Andersena, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, Pod. Red. . Olszewskiej i E. łuckiej-Zając, Opole 2010.

Mickiewicza i Słowackiego senne marzenie o chacie krytej strzechą, [w:] Rzeczpospolita domów. Chaty, Tom II, pod. Red. K. Krawiec-Złotkowskiej, Słupsk 2010.

Mickiewiczowskie powroty do domu, [w:] Domu literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opawa 14-15 listopada 2006, Opava 2009.

Marian Wańczowski, Mirosław Lenart, Księga żałoby i śmierci, współpraca naukowa: M. Burzka-Janik, M. Kawa, E. Maciesowicz, M. Szladowski, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2009.

Śmierć jako spełnienie, czyli jak umierał Jacek Soplica, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, Vol. XII, pod. red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2008.

Podążając za Eurydyką. O trenach Andrzeja Mandaliana z tomu „Strzęp całunu” „Kwartalnik Opolski” 2008, nr 3-4, Opole 2008.

Ukryta mowa o przemijaniu i starości. „Muzeum” Wisławy Szymborskiej. Próba eksplikacji, [w: ] Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze, pod red. A. Glenia, I. Jokiel, M. Szladowskiego, Opole 2008.

Mickiewiczowskie doświadczenie śmierci w przestrzeni domu, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, Vol. XII, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2007.

Podmiotowość zdegradowana. O „Siłaczce” Stefana Żeromskiego, [w:] Korowód idei i metod, pod red. G. Kubski, M. Mikołajczyk, Zielona Góra 2006.

Wzmacnianie świata w istnieniu. Odkrywanie istoty wolności. Twórczość poetycka Bronisława Maja, [w:] Czeska i polska literatura drugiego obiegu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Opavie w dniach 13-14 XI 2002, pod red. L. Martinek, M. Tichy, Opava 2004.

Ewa z żebra, Wenus z Milo, Minerwa z głowy Jowisza. Trzy oblicza jeden portret, czyli obraz kobiety w poezji Wisławy Szymborskiej, „Kwartalnik Opolski” 2003, nr 4, Opole 2003.

Dramat mieszkańca krainy Ulro poszukującego centrum. Profesor Florian Śmieja jako poeta emigracyjny, [w:] Emigracyjna literatura czeska i polska. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. L. Martinek, M. Tichy, Opava 2002.

Na granicy dwóch teatrów: mniejszego i wielkiego – codziennego. Wokół „Wrażeń z teatru” Wisławy Szymborskiej, [w:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Studia pod red. P. Kowalskiego, Opole 2002.

Obecność nieobecności.Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej. Próba egzegezy, [w:] Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kulturze i literaturze współczesnej, pod red. A. Gleń i P. Kowalski, Opole 2001.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close