dr Maria Rowińska-Szczepaniak

maria


Adres mailowy: mrowinska@uni.opole.pl

Numer pokoju: 312


Zainteresowania badawcze

Literatura i kultura epok dawnych – zwłaszcza kaznodziejstwo XVI i XVII wieku, poezja barokowa, piśmiennictwo hagiograficzne, ikonografia oraz problematyka ciągłości tradycji dawnej Polski.


Publikacje

Monografie autorskie

Hieronima Morsztyna doświadczenie wartości, Opole 1992.

Redakcje tomów

Jörg Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, red. M. Rowińska-Szczepaniak, K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2012.

Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008.

Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o świętym Jacku. Orationes ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae, przeł. B. Gaj, oprac. M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2007.

Różnorodność form narracji w literaturze dawnej, red. M. Rowińska-Szczepaniak, J. Zagożdżon, Opole 2006.

Artykuły naukowe

„I powraca, co było”. Współczesnego poety świadectwo przeszłości, w: Region. Współczesne przejawy dziedzictwa, red. W. Musialik, Opole 2014, s. 79-86.

Paraboliczność w retoryce barokowego kaznodziei, „Kwartalnik Opolski” 2014, nr 4, s. 3-14.

Wzorce osobowe jako element kształtowania tożsamości w ujęciu indywidualnym, narodowym i uniwersalnym, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, red. S. Gajda, I. Jokiel, t. 2, Opole 2014, s. 61-72.

„Bogurodzica” motywem staropolskich kazań, „Kwartalnik Opolski” 2013, nr 4, s. 3-16.

“Ancestors-like”. The attempt to reconstruct the identity of ancestors in the light of literature of the past epochs, w: The identity: “global”, “European” and “local” perspective. Anthology, red. W. Musialik, Opole 2013, s. 111-123.

Podziwiać – naśladować – współzawodniczyć. Służba świętego wojownika w przekazie parenetycznym Fabiana Birkowskiego, „Kwartalnik Opolski” 2012, nr 2/3, s. 3-16.

„Vocatus a Deo, electus a Fratribus”. Ojciec Wojciech Sękowski jako rex-puer w mowie żałobnej Fabiana Birkowskiego, w: Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, red. K. Kossakowska-Jarosz, J. Nocoń, Opole 2012, s. 79-87.

„Równianka pamięci” zwycięzcom wojny Chocimskiej, „Kwartalnik Opolski” 2011, nr 2-3, s. 3-14.

Zobaczyć swój Rzym. Od kreacji Juliusza Słowackiego do kreacji czytelnika, „Kwartalnik Opolski” 2011, nr 1, s. 37- 49.

Historia święta i narodowa. O „rozesłańcach” spod Grunwaldu w sześćsetlecie bitwy, „Kwartalnik Opolski”
2010, nr 2-3, s. 3-16.

„Syn wolności i jasności” albo Krzysztof Zbaraski w obrazie mówcy pogrzebowego, w: „Primum vivere deinde philosophari”. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Białokur, A. Szczepaniak, Opole – Toruń 2009, s. 70-80.

Królowe „pamięcią pogrzebną wspomniane”. Fabian Birkowski o Annie Jagiellonce i Konstancji Habsburżance, w: Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, red. A. Markiewicz, M. Miławicki, Kraków 2009, s. 137-151.

„Regius Vates”. Mowa rocznicowa Fabiana Birkowskiego wyrazem pamięci o Stanisławie Sokołowskim, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Warszawa 2008, s. 228-237.

„Drogocenny kamień”. Fabiana Birkowskiego apoteoza postaci św. Jacka, w: Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 237-248.

Święty Jacek – Patron Królestwa Polskiego, w: Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o świętym Jacku. Orationes ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae, przeł. B. Gaj, oprac. M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2007, s. VII – XXX.

„Sidus Cracoviensis Academiae”. Łacińska mowa Fabiana Birkowskiego pochwałą cnót Jana z Kęt, w: Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury, red. E. Dąbrowska, K. Kossakowska-Jarosz. Opole 2007, s. 121-129.

Mowa Jakuba Sobieskiego na cześć zmarłego Bartłomieja Nowodworskiego towarzysza ekspedycji moskiewskiej w latach 1617-1618, w: Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI – XX wieku, red. A. Szczepaniak, Toruń 2007, s. 55-69.

Fabian Birkowski i jego misyjne przepowiadanie. W 370. rocznicę śmierci kapelana obozowego, „Napis”, S. XII: Krwawy świt, mroczny dzień… Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Warszawa 2006, s. 239-252.

Wizerunek duchownego i świeckiego pasterza na pamiątkę tryumfu Polski nad Moskwą w 1634 roku, w: Różnorodność form narracji w literaturze dawnej, red. M. Rowińska-Szczepaniak, J. Zagożdżon, Opole 2006, s. 79-100.

Twórcy, świadkowie i głosiciele pokoju w kontekście wojny smoleńskiej, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2004, z. 15, s. 13-22.

Fabian Birkowski i Stefan Chmielecki – portrety literackie obrońców „przedmurza chrześcijaństwa”, w: Polacy w dziejach Europy Środkowej i Rosji (XVI- XX w.), red. J. Rzońca, Opole 2004, s. 27-38.

Mistrz i uczniowie. O etosie „młodzi chrześcijańskiej” w świetle kazania Fabiana Birkowskiego, w: Na przełomie wieków… Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Piaseckiemu w czterdziestolecie pracy naukowej, red. W. Hendzel, P. Obrączka, Opole 2003, s. 261- 270.

„Teraźniejsza przeszłość”, czyli Jacka Kowalskiego opiewanie uroków „wsi spokojnej, wsi wesołej”, w: Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesnej, red. E. Dąbrowska, A. Pryszczewska-Kozołub, Opole 2002, s. 229-243.

„Serce stwórz we mnie w prawdzie przeźrzoczyste…”. Udział barokowych poetów w poszukiwaniu rodowodu istoty ludzkiej, „Zeszyty Naukowe” UO, Opole 1999, s. 5-11.

Perspektywy nieśmiertelności w literackiej komunikacji na podstawie „Żałobnej muzy” Hieronima Morsztyna, „Zeszyty Naukowe” UO, Opole 1996, s. 5-13.

Metaliterackość listu dedykacyjnego oraz wypowiedzi do czytelnika Hieronima Morsztyna a problem staropolskiej krytyki literackiej, w: Duktem czasów. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Kaczmarka, red. M. Bratuń, S. Gajda, J. Neuberg, Opole 1996, s. 281-290.

Bohater barokowej poezji współczesnej wobec problemu śmierci, „Zeszyty Naukowe” WSP, Filologia Polska, Opole 1994, s. 177- 188.

Zainteresowanie barokiem wśród współczesnych poetów polskich, w: W kręgach baroku i barokowości. Studia, red. M. Kaczmarek, Opole 1993, s. 177-195.

Z innej perspektywy. Hieronima Morsztyna i Wacława Potockiego udział w sporze o wartości, „Zeszyty Naukowe” WSP, Filologia Polska, Opole 1990, s. 27-37.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close