FILOLOGIA POLSKA

Filologia polska – studia podyplomowe

dla absolwentów kierunków humanistycznych

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Jolanta Nocoń, prof. UO, mail: jolanta.nocoń@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl
Adresaci studiów

Absolwenci kierunków humanistycznych (posiadający uprawnienia pedagogiczne), którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej (we wszystkich typach).
Czas trwania studiów podyplomowych
3 semestry

Tryb i organizacja zajęć:
niestacjonarny

Koszt za semestr:
około 1500 zł (koszt jest uzależniony od liczby kandydatów)

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Absolwent filologii polskiej – studiów podyplomowych dla absolwentów kierunków humanistycznych jest przygotowany do pracy jako nauczyciel języka polskiego – w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej (m.in. liceum, technikum, szkole zawodowej czy szkole wieczorowej). Po ukończeniu trwających trzy semestry studiów absolwenci
z wykształceniem wyższym zawodowym uzyskują przygotowanie do pracy w szkole podstawowej, natomiast z wykształceniem magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy
w szkołach zarówno podstawowej, jak i ponadpodstawowej.
Kryteria zaliczania przedmiotów
Egzamin / Zaliczenie / Ocena

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Obrona pracy dyplomowej

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Warunkiem przyjęcia na filologię polską – studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych jest posiadanie wykształcenia wyższego zawodowego (absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej)  lub magisterskiego (absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej). Kandydat powinien mieć ukończone studia na kierunku humanistycznym oraz posiadać uprawnienia pedagogiczne.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych
    z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  • 2 zdjęcia,
  • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia,
  • adres: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów

do końca września br.

Termin rozpoczęcia studiów

październik br.

Limit miejsc
Bez limitu

Opis rekrutacji
Kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

mail: jolanta.nocon@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close