Zapraszamy kreatywnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „proMOCja POLONISTYKI UO”

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
3. Przedmiotem konkursu jest krótki spot (audio: *mp3, *wav lub *wma; video: *mp4, *avi, *mpg, *divx, *xvid, *mpeg) reklamujący studia polonistyczne na Uniwersytecie Opolskim, trwający maksymalnie 30 sekund.
4. Pracę konkursową, zapisaną na podpisanej płycie CD lub DVD, należy złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (Collegium Maius, Pl. Kopernika 11a, Opole) lub przesłać plik na adres mailowy: modernizmuo@gmail.com.
5. Termin wysyłania, złożenia prac upływa 15 marca o godz. 24.00.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dnia Otwartego Polonistyki UO, 19 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius (Pl. Kopernika 11, Opole).
7. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz muszą być zgodne z normami obyczajowymi; przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych, majątkowych do spotu reklamowego oraz że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.
9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich do swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu, w wyniku czego Organizatorzy uzyskują prawo do publikacji prac zgłoszonych na konkurs.
10. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Pod uwagę będą brane: kreatywność, walory estetyczne i perswazyjne prac. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżniony spot może zostać wykorzystany jako oficjalna reklama kierunku, będzie wyświetlony na oficjalnej stronie IPiK i w mediach społecznościowych związanych z IPiK.
12. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close