Prof. dr hab. Aneta Mazur

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Adres e-mail: amazur@uni.opole.pl

numer pokoju: 313


Zainteresowania naukowe

  • Literatura polska II połowy XIX wieku;
  • Literatura europejskiego realizmu;
  • Twórczość Adalberta Stiftera;
  • Komparatystyka;
  • Estetyka.

Publikacje

Monografie

Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej, Opole 2010.

Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku. Opole 2001.

Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Opole 1993.

Redakcja tomów

[wespół z Grażyną Borkowską] Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, red. Grażyna Borkowska, Aneta Mazur, Opole 2007.

Wokół twórczości i świadomości generacyjnej drugiego pokolenia pozytywistów polskich, red. A. Mazur, Opole 2004.

Artykuły

Tematy oniryczne w literaturze polskiej po roku 1863. Przegląd problematyki na wybranych przykładach. „Pamiętnik Literacki” 1990 z. 4, s. 25-53.

Fantazja pozytywistów, czyli „Pytania” Elizy Orzeszkowej. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Polska” XXXIV (1994), s. 5-12.

Wiry polskości czyli o niedocenionej powieści Henryka Sienkiewicza. W: Spotkanie Sienkiewiczowskie Opole, 24-25 X 1996 w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin pisarza i osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza oraz w stulecie powstania „Quo vadis?”. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Piaseckiego. Opole 1997, s. 169-182.

Jeszcze o kamieniu w „Lalce” Prusa. W: Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997r. Pod redakcją Zbigniewa Przybyły. Częstochowa 1998, s. 129-136.

„Rodzina Połanieckich” – powieść rozwojowa, [w:] Henryk Sienkiewicz, twórca i obywatel. Red. W. Hendzel, Z. Piasecki, Opole.

Der Unsterblichkeit-Gedanke bei den polnischen und deutschsprachigen Realisten des 19. Jahrhunderts [„Zeitschrift für Religions – und Geistesgeschichte” 2003, Heft 1.]

Melancholia u pozytywistów (rekonesans), [w:] Na przełomie wieków… Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Piaseckiemu w czterdziestolecie pracy naukowej, red. W. Hendzel, P. Obrączka, Opole 2003, s. 171-185.

Ich troje: Józef Eichendorff – Adalbert Stifter – Luiza Eichendorff, „Kwartalnik Opolski” 2003 nr 4, s. 27-34.
Et Hexen in Arkadien…das Dämonisch-Weibliche im Tal der Issa von Czesław Miłosz [w:] Hexen. Historische Faktizität und fiktive Bildlichkeit. Sorcieres. Faits historiques, imagerie et fiction. Hg. von M. George, A. Rudolph, Dettelbach 2004 [materiały pokonferencyjne: Internationales Symposion „Die Hexe. Historische Realität, Ideologie und Fiktion”; Muzeum Regionalne w Penzlinie, Instytut Germanistyki w Poitiers, Penzlin (Meklemburgia) 31 października – 2 listopada 2002], s. 333-349.

Człowiek wśród rzeczy i rzecz wśród ludzi. Reifikacje i antropomorfizacje w prozie Marii Konopnickiej, [w:] Ludzie – rzeczy – obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, red. T Budrewicz, Z. Fałtynowicz, Suwałki 2004, s. 27-39.

Asnyk, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. VI: Pozytywizm, red. A. Skoczek, Bochnia-Kraków-Warszawa [2004], ss. 261-284, 491-493.

Psyche portret potrójny: Edgar Allan Poe – Eliza Orzeszkowa – Vladimir Nabokov, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Dra hab. Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Londyn 2005, ss. 271-286.

Motyw jean-paulowski w „Wieczorach drezdeńskich” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań 2006, ss. 309-320.

Anioły pozytywizmu, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. J. Ługowska, t. 3, Wrocław 2006, s. 169-180.

„Ludi bene fundati?” Dylematy etyczne w „Tragikomedii prawdy” Aleksandra Świętochowskiego, [w:] Etyka i literatura. Pisarze

„Witiko” (1868) – „stara baśń” Adalberta Stiftera, [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, red. R. Stachura, T. Budrewicz, B. Faron, Kraków 2006, s. 207-220.

Mitologia bez dogmatu? Mityczne metamorfozy w powieści Henryka Sienkiewicza, [w:] Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury, red. Elżbieta Dąbrowska, Krystyna Kossakowska-Jarosz, Opole 2007, s. 21-30.
Literarische Napoleonbilder: Victor Hugo „Die Elenden”, Lew Tolstoi „Krieg und Frieden”, Stefan Żeromski „In Schutt und Asche”, [w:] Napoleon und Europa. Realität und Legende, Hg. Marion George, Andrea Rudolph, Dettelbach 2008, s. 311-335.

Absolut i forma: O „Italii” Marii Konopnickiej, [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. Jakub Malik, Lublin 2008, s. 127-143.

Casus Elizy Orzeszkowej: dramaturgia mitu i historii, [w:] Dramat w historii, historia w dramacie, red. Krystyna Latawiec, Renata Stachura-Lupa, Jerzy Waligóra, współpraca Ewa Łubieniewska, Kraków 2009, ss. 396-411.

Poetyka widzeń oraz nawróceń w tekstach Prusa, Orzeszkowej i Sienkiewicza, [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. Agnieszka Bielak, Piotr Nowaczyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 113-130.

Stefania Chłędowska (1850-1884) – krytyk niespełniony, [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej”, red. Grażyna Borkowska, Magdalena Rudkowska, Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2010 [publ. 2011], s. 176-191.


Hobby

Ogrodnictwo;
Historia sztuki;
Archeologia.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close