Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

Adres e-mail: ewilk@uni.opole.pl

numer pokoju: 314


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania i dorobek naukowy prof. Eugeniusza Wilka lokują się w obszarze kultury audiowizualnej – a w szczególności dotyczą refleksji metodologicznej i semiotyki kina oraz nowych mediów. Tematy badawcze, a nade wszystko stosowane metody opisu i interpretacji zaświadczają o przekraczaniu granic wymienionych dyscyplin i nawiązywaniu do wybranych koncepcji antropologicznych, lingwistycznych i estetycznych.
W pierwszym okresie działalności naukowej, opierając się z jednej strony na wybranych tezach francuskiej semiologii filmu – przede wszystkim Christiana Metza, a z drugiej strony nawiązując do prac tzw. semiotyki humanistycznej sformułowanej w poznańskim ośrodku naukowym, prof. E.Wilk zaproponować własne rozwiązania z zakresu badań nad syntaktyką i semantyką tekstu filmowego. Świadectwem jest książka O analizie semiotycznej filmowego dzieła (1984) oraz artykuły z lat 80.
Druga grupa prac podejmuje kwestie pragmatyki przekazów audiowizualnych.
Kompetencja audiowizualna. Zarys problematyki – to książka wyznaczająca szeroki krąg zagadnień badawczych. Autor tutaj do założeń generatywizmu i do wybranych koncepcji z obszaru antropologii kultury (przede wszystkim antropologii kognitywnej) formułując sądy o regułach rządzących procesami rozumienia i odbioru przekazów audiowizualnych.
Trzeci zespół zagadnień związany jest z metodologią i teorią mediów audiowizualnych. Efektem tych poczynań jest książka Methodology – Culture – Audiovisuality (1998). W artykułach i rozprawach z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych prof. E.Wilk podejmował z kolei przede wszystkim węzłowe kwestie statusu metodologicznego badań nad audiowizualnością.
Od roku 1998 ważnym tematem aktywności naukowej prof. E.Wilka były zagadnienia komunikacji werbalnej w mediach elektronicznych. Obecnie jednym z głównych zagadnień rozwijanych w jego pracach jest kwestia kulturowych przemian dokonujących się pod wpływem technologii cyfrowych w obszarze szeroko pojętej audiowizualności.


Publikacje naukowe

Monografie

Od liberatury do e-literatury (współredakcja) 2011.

Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? (red., 2008).

Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków: Rabid 2000.

Methodology – Culture – Audiovisuality (1998).

Kompetencja audiowizualna. Zarys problematyki, Katowice 1989.

O analizie semiotycznej dzieła filmowego (1984).

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close