Prof. dr hab. Ewa Malinowska

page_img_8055_w200_h129


 

stanowisko:

profesor nadzwyczajny w Katedrze Języka Polskiego


Pełnione funkcje
Członek Senackiej Komisji ds. Statutu UO; członek Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy PAN
Adres mailowy ewamal@uni.opole.pl
Numer pokoju 320


Zainteresowania badawcze

współczesny dyskurs publiczny, genologia lingwistyczna (zwłaszcza genologia tekstów użytkowych), język prawny i administracyjny, styl urzędowy


Publikacje od najnowszych (z dokładnym adresem bibliograficznym)

Monografie autorskie Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

Język i styl „Żywota Mikołaja Srebrempisanego” Emila Zegadłowicza, OTPN, Wydział II Języka i Literatury, Opole 1991.
Redakcje tomów Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, „Universitas”, Kraków 2013.

Język – Prawo – Społeczeństwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
Redaktor naczelna rocznika „Stylistyka” od 2012 r.
Artykuły naukowe
O zmianach modelu komunikacji urzędowej, w: Język urzędowy przyjazny obywatelowi. Kongres Języka Urzędowego, Wyd. Kancelarii Senatu, Warszawa 2013, s. 74-85.

Kulturowe konteksty dyskursu urzędowego, „Stylistyka” XXII, 2013, s. 465-475.

Współczesna polszczyzna urzędowa, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. II. Red. S. Gajda, I. Jokiel, Wydawnictwo UO, Opole 2014, s. 146-155.

Styl – dyskurs – komunikacja urzędowa, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, Wyd. Universitas , Kraków 2013, s. 467-486.

Językowe wykładniki władzy w urzędzie, „Oblicza Komunikacji” 6, Wrocław 2013, s. 39-47.

Językowe przeszkody i ułatwienia w komunikowaniu się obywatela z sądami i urzędami, w: Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski i R. Pawelec, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 280-281.

Официально-деловой стиль – его статус, особенности и категории , w: Стилистика как речеведение. Сборник научных трудов славяских стилистов, red. L. Duskajewa, Sankt Petersburg 2013, Wyd.” ФЛИНТА”, s. 238-246.

Uzasadnienie decyzji administracyjnej w analizie lingwistycznej (współautorstwo z Marią Wojtak), w: Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Wyd. Wolters Kluwer SA. Red. Ewa Łętowska, Iwona Rzuciłło-Grochowska, Mateusz Grochowski, Warszawa 2015, s. 440-454.

Laudacja jako okolicznościowy gatunek mowy, [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek. Red. J. Greń-Kulesza, Opole 2014, s. 227-232.

Oфициально-деловой стиль и его исследования, w: Стилистика сегодня и завтра. Москва 2014, s. 145-155.
Dyskurs urzędowy w Internecie. W: Dyskurs i jego odmiany pod red. B. Witosz, K. Sujkowskiej-Sobisz i E. Ficek. Wyd. UŚ, Katowice 2016, s. 54-62.

Dyskurs urzędowy we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej, w: Dyskurs w aspekcie porównawczym. Red. Anna Zych i Andrzej Charciarek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016, s. 134—149.

Komunikatywność współczesnych dokumentów urzędowych, w: Język polskiego prawa: nowe wyzwania. Red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski, Ewa Walewska, Warszawa 2016, s. 145-152.

Особенности официально-делового стиля, „Актуалные проблемы стилистики” 2015, s. 58-65.

Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w prasie, „Medialingwistyka” 2015, nr 3, s. 46-55 („Медиалингвистика” 2015, Petersburg).
Język w urzędach. W: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 75-96.
O stałości i zmienności gatunków urzędowych. W: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1.: Mowy piękno wielorakie. Red. D. Ostaszewska, Katowice 2000, s. 86-96.

Współczesne procesy nominacyjne, „Slovanskè Studie” – „Studia Slavica” VII, 2003, s. 189-199.

Napisz do mnie przez telefon, czyli od epistoły do SMS-a. W: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Gatunek a tekst. Red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Wzorce tekstów urzędowych a ich realizacja. W: Prawo – Język – Społeczeństwo. Red. E. Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

Wzorzec tekstowy oferty pracy, „Studia Slavica” VIII, Opole – Ostrawa 2004, s.213-223.

Współczesny dyskurs urzędowy. W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku. Red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 166-167.

O stylu urzędowania, „Slovanskè Studie” IX, Ostrawa – Opole 2005, s. 233-240.

List urzędowy jako makroakt mowy. W: Współczesne analizy dyskursu. Red. S. Gajda i M. Krauz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 113- 123.
Жанры речи в служебной (официальной) коммуникативной сфере. W: „Cтереотипнность и творчество в тексте”. Red. М. П. Котюрова. T.10, Пермь 2006, s. 154-164.

Style konwersacyjne w listach instytucjonalnych. W: Style konwersacyjne. Red. B. Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 217-226.

Wykładniki ironii w felietonach Ludwika Stommy. W: Literatura i język wczoraj i dziś. Red. E. Błachowicz i J. Lizak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 69-74.

Czas w tekście urzędowym, „Stylistyka” XVI, Opole 2007, s. 331-341.

Gatunki mowy w urzędowej sferze komunikacyjnej. W: Teksty – konteksty –interpretacje. Red. E. Dąbrowska i K. Kossakowska-Jarosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 295-303.

Wzorzec gatunkowy ustawy zasadniczej i jego modyfikacje. W: Gatunki mowy i ich ewolucja, t.3: Gatunek a odmiany funkcjonalne. Red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo „Gnome”, Katowice 2007, s. 97-103.
Konstytucja jako akt stanowiący tożsamość państwa i narodu polskiego. W: Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej. Red. S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 307-319.

Semantyka nazw wartości konstytucyjnych. W: Styl a semantyka. Red. I. Szczepankowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 401-411.

Język i funkcje oficjalnych życzeń świątecznych, „Studia Slavica” 2008, s. 169-179.

Polski dyskurs prawnoustrojowy na tle europejskiej kultury prawnej. W: Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej. Red. S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 247-282.

Polszczyzna urzędowa i jej warianty, „Stylistyka” XVIII, Opole 2009, s.55-65.

Twórca aktu prawnego. W: Styl i twórca w kręgu badań współczesnej humanistyki. Red. K. Maćkowiak i C. Piątkowski, Zielona Góra 2009, s.231-238.

Szablonowość wypowiedzi urzędowych. W: Słowa-kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów. Red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010, s. 329-337.
Komunikowanie władzy ze społeczeństwem. W: Gatunki mowy i ich ewolucja, t.4: Gatunek a komunikacja społeczna. Red. D. Ostaszewska, Wyd. UŚ, Katowice 2011, s. 241-251.

Język uzasadnień decyzji administracyjnej. W: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga Jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Red. A. Choduń i S. Czepita, Szczecin 2010, s. 853-865.

Style preambuł konstytucyjnych, w: Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś. Red. U. Sokółska, Białystok 2011, s. 145-153.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close