Prof. zw. dr hab. Irena Jokiel


Pełnione funkcje

prodziekan Wydziału Filologicznego UO ds. studentów i dydaktyki: I kadencja 2000/2001 – 2002/2003, II kadencja 2003/2004 – 2005/2006)

dziekan Wydziału Filologicznego UO: I kadencja 2006/2007-2008/2009, II kadencja 2009 – 2012

senator UO 2006 – 2012

kierownik Katedry Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej do 2012

przewodnicząca Regionalnej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Opolu


Adres e-mail: irena.jokiel@uni.opole.pl

numer pokoju: 315


Zainteresowania naukowe

historia literatury polskiej XIX i XX w., teoria literatury, problemy interpretacji dzieła literackiego


Publikacje naukowe

Monografie

Lornety i kapota. Studia o Mickiewiczu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.

Ocalić Kartezjusza. W kręgu literatury XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

Pasja i milczenie. O życiu i twórczości Aleksandra Fredry w latach 1839 – 1876, Częstochowa 1993.

Aleksander Fredro w latach 1839 – 1876. Szkic biograficzny, Częstochowa 1991.

Redakcje tomów

Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 1-2. V Kongres Polonistyki Zagranicznej Brzeg-Opole, 10-13 lipca 2012. Red. Stanisław Gajda, Irena Jokiel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. Irena Jokiel i Małgorzata Burzka-Janik, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. Elżbieta Dąbrowska i Irena Jokiel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

„Kwartalnik Opolski” 2011 nr 2-3, wyd. OTPN,

„Kwartalnik Opolski” 2010 nr 1, wyd. OTPN.

Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze, red. Adrian Gleń, Irena Jokiel, Marek Szladowski, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.

Literatura a / i tożsamość w XX wieku, red. Adrian Gleń, Irena Jokiel, Marek Szladowski, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.

Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku, red. Adrian Gleń, Irena Jokiel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006. Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Artykuły naukowe (wybór)

Czytanie Süskinda, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, nr 6 (9);

Polscy wizjonerzy w XIX-wiecznym Paryżu. Kuriozum? [w:] Romantyzm. Literatura – Kultura – Obyczaj. 3, red. Magdalena Jonca i Małgorzata Łoboz, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015;

Dawno, dawno temu…„, czyli Patricka Süskinda opowieść o dzieciństwie [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. Bożena Olszewska, Olaf Zajączkowski, Lidia Urbańczyk, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015;

Spory Boya-Żeleńskiego z profesurą (i nie tylko) [w:] Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej, red. Katarzyna Łeńska-Bąk, seria „Stromata Anthropologica 10”, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015;

Wtedy zaczął się mój upadek…” Dylematy egzystencjalne bohaterów Józefa Conrada i Alberta Camusa [w:] „Tekstoteka Filozoficzna” nr 3 (2014), Opole. Wersja elektroniczna: www.tekstotekafilozoficzna.pl;

Przestrzenie domowe w poezji Tadeusza Różewicza [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych, red. Jolanta Greń-Kulesza, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014;

Głód – przypadek Stanisławy Przybyszewskiej [w:] Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, seria „Stromata Anthropologica 9”, Opole 2014;

Symbolika odoru w „Pachnidle” i „Gołębiu” Patricka Süskinda, [w:] Brud. Idee – dylematy – sprawy, pod red. Magdaleny Sztandary, seria „Stromata Anthropologica” 8, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012;

Wielkie i małe improwizacje Adama Mickiewicza [w:] Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, red. ks. Erwin Mateja, Zbigniew W. Solski, Wyd. Wydziału Teologicznego Uniersytetu Opolskiego, Opole 2012;

Portret literacki Adama Mickiewicza w powieści Giörgya Spiro „Mesjasze” [w:] Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. Irena Jokiel i Małgorzata Burzka-Janik wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012;

Mickiewicz a Boehme. O wierszach Widzenie i Broń mnie przed samym sobą…, „Tekstoteka Filozoficzna”, Opole 2012, nr 1. Wersja elektroniczna:www.tekstotekafilozoficzna.pl;

Echa petersburskiego pamfletu (na marginesie Przedmowy Mickiewicza do Poezji z 1829 roku) [w:] Studia i szkice slawistyczne, t. XI: Na pograniczu nauk i kultur, red. Maria Giej, Tomasz Wielg, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011;

Patrick Süskind czyli o przyjemnościach płynących z lektury „Pachnidła” [w:] O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, seria: „Stromata Anthropologica” 7, Opole 2011;

Portret literacki Juliusza Słowackiego w powieści Györgya Spiró Mesjasze [w:] Śladami romantyków, red. Edward Kasperskiego i Olaf Krysowski, wyd. nakładem Wydziału Polonistyki Uniersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;

Semiotyka gestu w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza [w:] Słowo i gest. Red. ks. Helmut Sobeczko i Zbigniew W. Solski. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2009;

Na paryskim bruku. Mickiewicz i Jański [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi…, red. Jan Data i Bolesław Oleksowicz, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009;

Między strażnikiem i kloszardem. O Gołębiu Patricka Sűskinda, „Teksty Drugie” 2008 nr 5;

Pragmatyczny napoleończyk, smutny humorysta (Aleksander Fredro (w 130 rocznicę śmierci pisarza) [w:] Teksty – konteksty – interpretacje, red. Elżbieta Dąbrowska, Krystyna Kossakowska-Jarosz, Opole 2007;

W kręgu przyjaciół Adama Mickiewicza – Bogdan Jański, [w:] Počta Eve Mrhačové, red. Jana Raclavská, Mieczysław Balowski, Uniwersytet Ostrawski, Ostrava 2006;

Między literaturą i filozofią. Mickiewicz w kręgu koncepcji Jakuba Boehmego [w:] Literatura a wiedza, red. Włodzimierz Bolecki, Elżbieta Dąbrowska, wyd. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006;

Portret wieszcza w szkolnym zeszycie, czyli Tadeusz Różewicz o Adamie Mickiewiczu [w:] Homo ludens v literatuře, red. Libor Pavera, wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Opavie, Opava 2006;

Poeta w szarej strefie – Różewicz, „Teksty Drugie” 2005, nr 6;

Na obraz i podobieństwo. Wokół wiersza Adama Mickiewicza Broń mnie przed sobą samym…, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 4;

Znaki obcości. Postać Żyda w komedii Jana Aleksandra Fredry Obce żywioły, [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, red. G. Borkowska, M. Rudkowska, Wyd. Cyklady, Warszawa 2004;

Trudna przyjaźń. Adam Mickiewicz w korespondencji Zygmunta Krasińskiego, „Prace Polonistyczne”, wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, seria LVIII, 2003;

Próba typologii „Zapisków starucha” Aleksandra Fredry [w:] Parémie národů slovanských, wyd. Uniwersytet Ostrawski, Ostrava 2003;

Gilotyna czyli o sensie historii . Na marginesie Rozważań o wojnie domowej Pawła Jasienicy, [w:] Česká a polská samizdatová literatura, red. L. Martinek, M. Tichý, wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Opavie, Opava 2004;

We dwoje. O jednoaktówce Aleksandra Fredry „Świeczka zgasła” [w:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny, red. Piotr Kowalski, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002;

Józef Conrad Korzeniowski w pismach krytycznych Marii Dąbrowskiej [w:] Česká a polská emigrační literatura. Emigracyjna literatura czeska i polska. Sbornik z mezinárodní vedecké konference. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Opavie, Opava 2002;

Adam Mickiewicz w świetle korespondencji Cypriana Norwida z lat 1848-1855 [w:] Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja, red. Czesław P. Dutka, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002;

Kapelusz z białą podszewką. Kilka uwag o sztuce pisarskiej Franza Kafki, „Kwartalnik Opolski” 2002, nr 2–3;

Literatura czeska w „Literaturze na świecie” w latach 1990-2000, „Studia slavica” 2002, nr 5 (201), wyd. Uniwersytetu Ostrawskiego, Ostrava;

Natura i egzystencja. O „Stepach Akermańskich” Mickiewicza [w:] Od romantyczności do współczesności. W kręgu historii i dydaktyki literatury, red. Władysław Dynak, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001;
„Trzy po trzy” Aleksandra Fredry na tle pamiętnikarstwa romantycznego [w:] Romantismus v české a polské literatuře, red. Libor Pavera, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Opavie, Opava 2000;

Poezja i przeżycie. Wokół mistyki Juliusza Słowackiego, „Kwartalnik Opolski” 2000, nr 1;

O mistrzu krótkiej zabawy [o komediach Jana A. Fredry], [w:] W literackim kręgu pozytywizmu i Młodej Polski. Studia i szkice, red. Władysław Hendzel i Zdzisław Piasecki, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999;

„Ten mądry statysta i polityk…” O obywatelskiej działalności Aleksandra Fredry, „Kwartalnik Opolski” 1999, nr 2 –4;

O funkcji symbolicznej wizji przestrzennych w Widzeniu Adama Mickiewicza [w:] Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje, red. Jacek Brzozowski, wyd. Wojciech Grochowalski, Łódź 1998;

Przeszłość, pamięć i czas. O poezji Beaty Obertyńskiej [w]: Žena – Jazyk – Literatura, red. Dobrava Moldanova, Wyd. Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkiniego, Usti nad Labem 1996;

O przestrzeni „matecznika” w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” XXX, Warszawa 1996;

Pierwsza wojna światowa w epistolografii Stanisławy Przybyszewskiej, [w]: Inter arma cantant Musae. red. Tomasz Falęcki i Bronisława Kulka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstoowie, Częstochowa 1996;

Dąbrowska a Conrad [w:] Księga kaliska, red. Tadeusz Drewnowski i Zdzisław Libera, Wyd. Kaliskie Towarzystwo Naukowe, Kalisz 1996;

Literatura i krytyka czechosłowacka w czasopismach polskich [w]: Česko-polske rozhovory. Sbornik Pedagogicke Fakulty v Usti nad Labem, red. Jitka Vopravilova, Usti nad Labem1993;

O formie „Zapisków starucha” Aleksandra Fredry [w]: Księga (w 200 rocznicę urodzin Aleksandra Fredry), red. M. Inglot i J. Kolbuszewski, Wrocław 1993;

Kilka uwag o „Podróżach do piekieł” Bolesława Micińskiego ( w pięćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza), „Litteraria” XXIV, red. Jan Trzynadlowski, Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1993;

Uwagi na marginesie korespondencji Adama Naruszewicza, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” (46), seria A, Wrocław 1991;

W stronę Elstira. O korespondencji sztuk na przykładzie „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta, „Litteraria” XXI, red. Jan Trzynadlowski, Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1989;

O „Wychowance” Aleksandra Fredry, „Prace Naukowe” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 1985, z. 1;

O funkcji motywu światła i ciemności w dziele Józefa Conrada, „Litteraria” XVI, red. Jan Trzynadlowski, Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1984;

O charakterach narodowych w „Trzy po trzy” Aleksandra Fredry, „Prace Naukowe” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 1980, nr 3;

O strukturze „Dwóch wiosen” Jana Parandowskiego, „Prace Naukowe” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 1979, nr 2;

Próba teorii eseju na tle historycznym, „Litteraria” X, red. Jan Trzynadlowski, Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1978;

O „Obrachunkach fredrowskich” Tadeusza Boya-Żeleńskiego, „Ruch Literacki” 1976, z.5 (98).

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close