Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz

Jednostka organizacyjna: Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki
Pokój: 314
e-mail: krystkoss@uni.opole.pl
____________
Zainteresowania naukowe
• Antropologia codzienności,
• Teoretyczne aspekty regionalizmu,
• Śląska kultura literacka,
• Obyczajowość Górnego Śląska w wymiarze historycznym i współczesnym,
• Metodyka nauczania regionalizmu,
• Kultura i literatura popularna.
________________________________________
Publikacje naukowe

Monografie
1. Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku, Opole 1987 (seria: Encyklopedia wiedzy o Śląsku).
2. „Wielki Kalendarz Ilustrowany dla Wszystkich”. Szkic monograficzny, Opole 1988.
3. Polskie kalendarze górnośląskie. Szkic monograficzny, Opole 1994.
4. Śląsk znany, Śląsk nie znany. O kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia, Opole 1999.
5. Anioł czy piekielnica? Obraz kobiety w piśmiennictwie śląskim XIX wieku, Opole 2009.
Tomy redagowane

1. Śląskość – siła tradycji i współczesne problemy, pod red. K. Kossakowskiej-Jarosz, Opole 2005.
2. Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury, pod red. E. Dąbrowskiej i K. Kossakowskiej-Jarosz, Opole 2007.
3. Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, pod red. K. Kossakowskiej-Jarosz przy udziale M. Iżykowskiej, Opole 2011.
Ważniejsze rozprawy

1. Mit Ojczyzny w polskiej publicystyce górnośląskiej w okresie powstań i plebiscytu, „Kwartalnik Opolski” 1982, nr 2, s. 47-59.
2. Kult Karola Miarki od zarania po czasy najnowsze, [w:] Karol Miarka a odrodzenie narodowe Śląska. Materiały z konferencji naukowej w 160 rocznicę urodzin i 100 rocznicę zgonu Karola Miarki, pod red. J. Glenska i S. Sochackiej, Opole 1987, s. 213-228.
3. O kalendarzach górnośląskich z perspektywy dwustulecia prasy śląskiej, [w:] 200 lat prasy polskiej na Śląsku. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r., pod red. J. Glenska, Opole 1992, s. 174-179.
4. Historyczne warunki kształtowania się kultury masowej na Śląsku Górnym i Cieszyńskim, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1993, nr 31, s. 201-212.
5. Emil Szramek a krytyka kultury masowej, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji zorganizowanej w 50. rocznicę śmierci ks. Emila Szramka, pod red. S. Gajdy i A. Kwiatka, Opole 1993, s. 153-164.
6. Kalendarz. Spory terminologiczne, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1993, nr 33, s. 129-135.
7. Wokół Mnicha Józefa Korzeniowskiego (kilka uściśleń i sprostowań), „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1994, nr 32, s. 95-104.
8. Moralne powinności i komercyjne kicze. Śląski spór o cmentarze na przełomie XIX i XX wieku, „Annales Silesiae” (Wrocław) 1994, t. 24, s. 99-108.
9. Polskie wydawnictwa na Śląsku Opolskim po podziale regionu, [w:] Redaktor Jan Łangowski. W 40 rocznicę śmierci. Materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w Opolu w dniu 15 grudnia 1993 r., pod red. M. Lisa, Opole 1994, s. 7-15.
10. Religia i religijność a problemy narodowe i cywilizacyjne na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Folklor-sacrum-religia, pod red. J. Bartmińskiego i M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, Lublin 1995, s. 216-238.
11. Feitzingerowie. Cieszyński epizod w historii polskiej książki masowej, „Studia Slavica Uniwersytetu Opolskiego” 1995, nr 2, s. 141-148.
12. Literatura hagiograficzna w obiegu masowym, czyli Żywoty świętych na Śląsku, [w:] Duktem czasów. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Kaczmarka (1934-1994), Opole 1996, s. 101-109.
13. Dom i mała ojczyzna w polskiej literaturze górnośląskiej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dom w języku i kulturze. Materiały z konferencji: Dom w języku i kulturze zorganizowanej w Uniwersytecie Szczecińskim przez Zakład Etnolingwistyki w dniach 22-24 marca 1995 r., pod red. G. Sawickiej, Szczecin 1997, s. 233-250.
14. Kulturowa rola sanktuariów i śląskiego pielgrzymowania (przełom XIX i XX wieku), „Śląsk Opolski” 1997, nr 4, s. 15-19.
15. Genius loci Góry Świętej Anny i jego nadużycia, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej odbytej na Górze Świętej Anny 5 listopada 1996 r., pod red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 111-124.
16. Śląska wersja mitu higieny w dobie przemysłowych przeobrażeń, [w:] „Wszystek krąg ziemski”. Antropologia. Historia. Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi, pod red. P. Kowalskiego, Wrocław 1998, s. 450-464.
17. Książki pod urzędową kontrolą. Śląsk pruski na początku XX wieku, [w:] Obieg książki i prasy na Śląsku a wielokulturowość regionu, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice 1999, s. 65-78.
18. Śląski regionalizm jako przedmiot badań, [w:] Literární věda na prahu 21. století. Nauka o literaturze u progu XXI stulecia. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opava 2000, s. 234-247.
19. Kategorie tendencyjności w śląskim piśmiennictwie wieku XIX, „Zaranie Śląskie” 2000, nr 1-2, s. 35-43.
20. Horoskopy w ilustrowanych czasopismach i ich czytelnicy, czyli o współczesnym dążeniu do świata symulakrum, „Zeszyty Prasoznawcze” 2001, nr 1-2, s. 19-32.
21. Antyurbanizm w śląskiej wersji. Wizje miasta w XIX-wiecznej publicystyce rodzimych krytyków, [w:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach literackich i kulturowych, pod red. P. Kowalskiego, Opole 2001, s. 31-49.
22. Liryczny obraz współczesnego Śląska i Ślązaków w kreacji Jana Goczoła, [w:] Śląsk literacki. Materiały V sesji śląskoznawczej pracowników naukowych, studentów i gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego Katowice, 8-9 XI 2000, pod red. M. Kisiela, B. Morcinek-Cudak i T. M. Głogowskiego, Katowice 2001, s. 170-180.
23. O zachowaniach modlitewnych. XIX-wieczne górnośląskie gazetowe vademecum etykiety pacierza, [w:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Studia, pod red. P. Kowalskiego, Opole 2002, s. 57-72.
24. Znaczenie i walory historycznych tematów w śląskiej przestrzeni kulturowej, „Zaranie Śląskie” 2002, R. 59, nr 5/6, s. 17-35.
25. A Practical Patriotism. Reflections on the Version of the Upper-Silesian Regionalism in the Second Half of the 19th Century, [w:] Poland on Politics, Culture, Literature and Education. Papers from the 1 st Finnish-Polish Seminar held 21. 03. 2002, pod red. D. Michułka i M. Leinonen, Tampere 2003, s. 29-43.
26. Idea „małej ojczyzny” w sposobach myślenia o śląskiej przestrzeni kulturowej, [w:] Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, pod red. M. Trojana, Wrocław 2003, s. 33-52.
27. Metodyka lektury na Górnym Śląsku (wiek XIX, obieg polskojęzyczny), [w:] Na przełomie wieków… Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Piaseckiemu w czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. W. Hendzla i P. Obrączki, Opole 2003, s. 447-458.
28. Religijność ludowa w piśmiennictwie śląskim na przełomie XIX i XX wieku. Obieg polskojęzyczny, [w:] Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, pod red. R. Pierskały, T. Smolińskiej, Opole 2004, s. 109-123.
29. The Western „Borderland” of Polishness – that is on Upper Silesia in the Literary Vision, [w:] Borderlands. What does it mean for Poland and Finland (from literary and historical perspectives), eds. D. Michulka, M. Leinonen, Tampere 2004, s. 41-57.
30. Pejzaże pamięci. O manierze przeżywania polskości na współczesnej Wileńszczyźnie, [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, pod red. A. Kuczyńskiego i M. Michalskiej, Wrocław 2004, s. 295-310.
31. Topos arkadyjski w twórczości Jana Goczoła, „Literatura Ludowa” 2005, nr 1, s. 3-31.
32. Pasja i motywacja. Rola prasy i redaktorów w XIX-wiecznej rodzimej kulturze Górnego Śląska, [w:] Studia bibliologiczne, t. 15: Prace ofiarowane Profesor Marii Pawłowiczowej, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz przy udziale K. Tałuć, Katowice 2005, s. 9-25.
33. Spór o używki. Górnośląski wątek antyurbanistycznej debaty przed I wojną światową, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, pod red. A. Glenia, J. Gutorowa, I. Jokiel, Opole 2005, s. 241-267.
34. Ucieczka od „historii drepczącej na przyzbie”. Temat kresowego Zaolzia w twórczości Renaty Putzlacher, [w:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin, pod red. W. Dynaka i M. Ursela, Wrocław 2005, s. 654-669.
35. Edukacja regionalna w kształceniu polonistycznym, [w:] Dzwonek na lekcję polskiego. Nowe treści, tendencje i metody w dydaktyce języka polskiego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej, Wilno 21-22 października 2004 r., pod red. I. Masojć i R. Naruńca, Vilnius 2005, s. 36-53.
36. O założeniach, problemach i pułapkach kształcenia regionalnego, „Nowa Polszczyzna” 2006, nr 2, s. 13-22.
37. Siołkowicki „Zagłoba” i jego kompani. O spotkaniu opolskich Ślązaków z Sienkiewiczem i innych symptomach ich więzi z pisarzem, [w:] Literatura i wyobraźnia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70 rocznicę urodzin, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2006, s.167-179.
38. Wzorce kultury masowej w książce dla dzieci, [w:] Książka dziecięca 1900-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, pod red. G. Leszczyńskiego, D. Świerczyńskiej-Jelonek, M. Zająca, Warszawa 2006, s. 32-54.
39. Ku „mądremu miejscu”. W poszukiwaniu śląskiej tożsamości, [w:] Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka, pod red. I. Dobosiewicz, J. Gutorowa i R. Wolnego, Opole 2006, s. 75-87.
40. Kalendarz śląski, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006, s. 327-331.
41. Zwierzyniec śląski. Zwierzęta w funkcji parabolicznej i znaku transgresji. Kilka ilustracji, [w:] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, pod red. P. Kowalskiego, K. Łeńskiej-Bąk, M. Sztandary, ser. Stromata anthropologica 1, Opole 2007, s. 215-229.
42. Kawa w dyskursie społecznym na Górnym Śląsku w XIX wieku (obieg polskojęzyczny), [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, pod red. K. Łeńskiej-Bąk, ser. Stromata anthropologica 2, Opole 2007, s. 123-134.
43. Die „Böse Stadt” – tendenziöse Darstellungen des Raumes bei polnischsprachigen schlesischen Autoren des 19. Jahrhunderts, [w:] Städtische Räume als kulturelle Identitätsstrukturen. Schlesien und andere Vergleichsregionen, pod red. M. K. Lasatowicz, Berlin 2007, s. 265-286.
44. Wizje i rewizje badań śląskiej tradycji literackiej, [w:] Perspektywy literackich badań śląskoznawczych, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Lyszczyny, Katowice 2007, s. 10-26.
45. Ciało metaforyczne i fizyczne. Wyobrażenia o przykładnym życiu kobiet w XIX wieku a rzeczywiste postawy Górnoślązaczek, [w:] Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, pod red. K. Łeńskiej-Bąk i M. Sztandary, Opole 2008, s. 117-140.
46. Ziemia utracona znakiem istnienia. Dramatyzm zapisu świata łemkowskiego w świetle kasety Посеред Зеленых Доріг / Pośród zielonych dróg, [w:] Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, pod red. W. Laszczak i D. Ambroziak, Opole 2008, s. 147-162.
47. „Trwalszy nad kruszec pomnik wiekopomny”. Samoświadomość twórcza śląskiego pisarza (wiek XIX, obieg polskojęzyczny), [w:] Silesia – de te fabula narrator. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi, Opole 2009, s. 309-319.
48. Franciszkańskie parantele w Jana Goczoła intymnym przeżywaniu regionalizmu – reportaże z podróży po obrazach i wspomnieniach śląskiej krainy spisane na brzozowej korze, [w:] Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, pod red. F. M. Rosińskiego OFM, Wrocław 2009, s. 529-546.
49. Poprzednicy Ogrodzińskiego. Zalążki krytyki literackiej w XIX wieku na pruskim Górnym Śląsku (obieg polskojęzyczny), [w:] Krytyka literacka na Śląsku, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Lyszczyny, Katowice 2009, s. 36-53.
50. „Kuba i Buba czyli…” atrakcyjny projekt przekazu wartości dla młodego czytelnika, [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży, pod red. B. Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Opole 2010, s. 49-65.
51. „Anioł stróż” Śląska i Ślązaków – ksiądz Alojzy Ficek na tle problemów epoki, [w:] Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel, pod red. D. Kalinowskiego, Słupsk-Gdańsk 2011, s. 319-339.
52. Samoświadomość literackiego statusu u górnośląskich rodzimych pisarzy XIX wieku, [w:] Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, pod red. K. Kossakowskiej-Jarosz przy udziale M. Iżykowskiej, Opole 2011, s. 109-124.
53. Dawność w ponowoczesnym zawęźleniu. Etnografowie w poszukiwaniu strategii ożywienia skansenu, [w:] Kłopotliwe pamiątki. Trudne dziedzictwo, pod red. Z. Budrewicz, Kraków 2012, s. 9-25.
________________________________________
Hobby
• Życie rodzinne,
• Muzyka poważna,
• Wędrówki piesze po górskich szlakach.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close