prof. dr hab. Mirosław Jerzy Lenart

mirek


Pełnione funkcje

Kierownik Pracowni Literatury Epok Dawnych
Strona www: http://pol.uni.opole.pl/katedra-literatury-epok-dawnych

Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu
Strona www: http://www.opole.ap.gov.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/ArchiwumPanstwoweWOpolu

Rettore dell’Accademia dei Rampanti (Padwa) Strona www: http://www.rampanti.org/ Facebook: http://www.facebook.com/pages/Accademia-Dei-Rampanti/111581895619143

Redaktor naukowy serii:

Opera Extraordinaria; Opuscula Extraordinaria; Archiwalne Źródła Tożsamości

http://www.opole.ap.gov.pl/pages/publikacje.html


Osiągnięcia (wybór)

Praca na uniwersytetach zagranicznych

W latach 2006-2010 profesor kontraktowy na Uniwersytecie w Padwie. Powierzone wykłady: historia kultury polskiej.

W latach 2004-2005 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie w Bolonii (Master Universitario interdisciplinare primo livello in „Ricerche e studi sull’est europeo (MIREES)” presso Università di Bologna).

W latach 2001-2005 lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Padwie.

Członkostwo w międzynarodowych towarzystwach naukowych

Od roku 2012 członek honorowy (w latach 2003-2011 członek zwyczajny) Societas Veneta per la Storia Religiosa (Padwa) Strona www: http://digilander.libero.it/societasveneta/

Od roku 2012 członek zwyczajny Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa (Vicenza) Strona www: http://www.istitutodistoria.it/

Od roku 2011 członek Zarzadu (Rettore) Accademia dei Rampanti (Padwa) Strona www: http://www.rampanti.org/ Facebook: http://www.facebook.com/pages/Accademia-Dei-Rampanti/111581895619143

Od roku 2010 członek zwyczajny Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego „Fides et Ratio” (Kraków) Strona www: http://www.fidesetratio.iap.pl/index2.htm

Od roku 2008 członek zwyczajny Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei (Gorizia) Strona www: http://www.incontrimitteleuropei.it/

Kierownictwo projektów badawczych

Projekt badawczy: Dokumentacja archiwalna dotycząca obecności i działalności Polaków na terenie Padwy w zasobach Archiwum Veneranda Arca w Padwie (XV-XX wiek) [NPRH3/H11/82/2014] Lata realizacji: 2014-2017

Projekt badawczy: Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego w Padwie [N103 256839] Lata realizacji: 2010-2013

Projekt badawczy: Wizerunek żołnierza chrześcijańskiego w polskich modlitewnikach żołnierskich oraz dziełach o charakterze parenetycznym przeznaczonych dla wojska w XVI-XVIII wieku [N103 008 32/0390] Lata realizacji: 2007-2009

Projekt badawczy: Wierszowane spory (conflictus) w literaturze staropolskiej na tle średniowieczne tradycji gatunku. [1H01C03/14] Lata realizacji:  1998-2000


Adres mailowy: lenart@uni.opole.pl

Numer pokoju: 312


Zainteresowania badawcze

Badacz związków literackich, artystycznych i kulturalnych polsko-włoskich oraz literatury religijnej i religijności.

Swoje badania koncentruje na szczegółowym rozpoznaniu głównych ośrodków życia intelektualnego dawnej Republiki Weneckiej oraz ich wpływie na twórczość autorów pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Gromadzi przy tym informacje na temat aktywności Polaków związanych z Padwą i tamtejszym Ateneum.

Jest pomysłodawcą powstania we Włoszech międzynarodowego stowarzyszenia intelektualistów, wzorowanego na renesansowych akademiach, nawiązującego do aktywności studentów skupionych w padewskim contubernium Polonorum.


Publikacje

Monografie autorskie

Mirosław Lenart, Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 2013 (Studia Staropolskie. Series Nova, tom XXXIII (LXXXIX)), ss. 258.

Mirosław Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.), Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN 2009 (Studia Staropolskie. Series Nova, TOM XXI (LXXVII), ss. 365.

Mirosław Lenart, Polscy podróżnicy w padewskiej bazylice św. Justyny, Opole 2005, ss. 104.

Mirosław Lenart, Spór duszy z ciałem i inne wierszowane spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji średniowiecznej, Opole 2002 (Studia i monografie, 299), ss. 262.

Opracowania

Mirosław Lenart, Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących”, czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast z przełomu XVIII i XIX w., oprac. M. Lenart, Archiwum Państwowe w Opolu, Opole 2015 (Opuscula extraordinaria, 1), ss. 96.

Współautorstwo

Marian Wańczowski, Mirosław Lenart, współpraca: Małgorzata Burzka-Janik, Marek Kawa, Ewa Maciesowicz, Marek Szladowski, Księga żałoby i śmierci, RYTM: Warszawa 2009 (leksykon), ss. 631 (wyd. drugie poszerzone i uzupełnione).

Marian Wańczowski, współpraca: Mirosław Lenart, Ewa Maciesowicz, Księga żałoby i śmierci, Opole 1993 (leksykon), ss. 440.

Redakcje tomów

Corti rinascimentali extraurbane. Un modello di cultura tra Italia e Polonia. Atti del Convegno Internazionale (Altivole – Castelfranco Veneto – Maser – Vedelago – Mira – Padova – Luvigliano 16-18, settembre 2013). Podmiejskie dwory renesansowe. Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Altivole – Castelfranco Veneto – Maser – Vedelago – Mira – Padova – Luvigliano 16-18 września 2013), a cura di / red. Mirosław Lenart, Magdalena Wrana, Archiwum Państwowe w Opolu, Accademia dei Rampanti: Padova-Opole 2016 r. (Archiwalne źródła tożsamości, 1; Natio Ultramontana. Commentarii et Studia, 1).

Sens humanistyki dzisiaj, red. Jerzy Brzozowski, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Mirosław Lenart, Scriptum, Kraków 2016.

Genealogia dei desideri. Pio X nella memoria del popolo dell`Alta Slesia / Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska, a cura di Miroslaw Lenart e Gianpaolo Romanato / red. Mirosław Lenart, Gianpaolo Romanato, Libreria Editrice Vaticana: Città del Vaticano, 2015 (Pontificio Comitato di Scienze Storiche, 38; Atti e Documenti Opera extraordinaria, 5).

„Kto ojczyźnie swej służy sam sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi, red. Mirosław Lenart, Archiwum Państwowe w Opolu, Opole 2014 (Opera Extraordinaria, 4).

Publikacje naukowe

2016

Wzorce osobowe doby potrydenckiej w perspektywie idei walki, w: Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. VI: Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego, red. Justyna Dąbkowska-Kujko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 351-387.

Osservazioni sugli studi della ricezione della cultura delle ville venete in Polonia nel XVI secolo / Uwagi do studiów nad recepcją kultury willi weneckich w Polsce w XVI wieku, w: Corti rinascimentali extraurbane. Un modello di cultura tra Italia e Polonia. Atti del Convegno Internazionale (Altivole – Castelfranco Veneto – Maser – Vedelago – Mira – Padova – Luvigliano 16-18, settembre 2013). Podmiejskie dwory renesansowe. Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Altivole – Castelfranco Veneto – Maser – Vedelago – Mira – Padova – Luvigliano 16-18 września 2013), a cura di / red. Mirosław Lenart, Magdalena Wrana, Archiwum Państwowe w Opolu, Accademia dei Rampanti: Padova-Opole 2016 r., s. 19-41; 333-354 (Archiwalne źródła tożsamości, 1; Natio Ultramontana. Commentarii et Studia, 1).

„Padewczycy” a kształtowanie się humanistycznych wzorców w polskiej kulturze umysłowej, w: Sens humanistyki dzisiaj, red. Naukowa Jerzy Brzozowski, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Mirosław Lenart, Scriptum, Kraków 2016, s. 69-103.

Relacje i zapiski dotyczące pobytu w Padwie peregrynantów z terenu dawnej Rzeczypospolitej w źródłach polskich i włoskich (XVI-XVII w.), w: Memuarystyka w dawnej Polsce, red. Piotr Borek, Dariusz Chemperek, Anna Nowicka-Struska, Collegium Columbinum, Kraków 2016, s. 31-44.

Il satiro come maestro di moralità. Una stravagante invenzione di Jan Kochanowski, w: Comico e tragico nella vita del Rinascimento. Atti del XXVI Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Pienza 17-19 luglio), a cura di Luisa Secchi Tarugi, Firenze, Franco Cesati Editore, 2016, s. 367-377.

Un episodio controverso. Il cardinale Puzyna, il veto e la questione polacca nel conclave del 1903, in: Riforma del catolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X, a cura di Giuliano Brugnotto e Gianpaolo Romanato, LEV: Città del Vaticano 2016, s. 429-441 (Pontificio Comitato di Scienze Storiche: Atti e Documenti, 43).

Il cardinale Jan Puzyna – un discusso protagonista del conclave del 1903 – alla luce della documentazione polacca, [w:] San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo, Atti della Giornata di Studi in occasione del centenario della morte di San Pio X (1914-2014), a cura di Roberto Regoli, Città del Vaticano 2016, s. 49-64 (Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Atti e Documenti 41).

Związki teatru polskiego i włoskiego w dobie wczesno nowożytnej, w: Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. II: W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, red. Mirosława Hanusiewicz-Lavalle, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 79-118.

2015

Presenze musicali polacche in Veneto: ambiente, pratiche, personalità, w: Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński’s Offertoria and Communiones (1611), edited by Tomasz Jeż, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marina Toffetti, Edizioni Fondazione Levi: Venezia 2015, s. 121-130 (TRA.D.I.MUS., Studi e monografie, 2).

Kardynał Jan Puzyna – kontrowersyjny bohater konklawe 1903 roku w świetle materiałów archiwalnych, [w:] Gnealogia dei desideri. Pio X nella memoria del popolo dell’Alta Slesia. Genealogia pragnień. Pius X w Pamięci Ludności Górnego Śląska, a cura di / red. Mirosław Lenart, Gianpaolo Romanato, traduzione dei testi / tłumaczenie tekstów Justyna Pryszcz, Magdalena Wrana, Bibianna Norek, Mirosław Lenart, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, s. 129-141 (Pontificio Comitato di Scienze Storiche –Atti e Documenti 38; Opera Extraordinaria 5).

Gli scritti di Enea Silvio Piccolomini conservati a Breslavia, [w:] Pio II nell’epistolografia del Rinascimento. Atti del XXV Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Pienza 18-20 luglio 2013), a cura di Luisa Secchi Tarugi, Firenze, Franco Cesati Editore, 2015, s. 43-52 (Quaderni della Rassegna, 99).

Marian Wańczowski, Mirosław Lenart, Mowa. Wyrażanie tego co pierwotne i święte (O poezji Haliny Poświatowskiej), [w:] Česká a polská poezie po roce 1989. Poezja czeska i polska po 1989 roku. Sborník z mezinárodní vědecké konferencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opava 2015, s. 80-89.

2014

L’anima mia che con la morte parla. Długie trwanie rozmów człowieka ze śmiercią w literaturze włoskiej [w:] Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, red. Andrzej Dąbrówka, Paweł Stępień, Warszawa 2014, s. 92-110 (Studia Staropolskie. Series Nova, tom XXXVII (XCIII)).

Roma pagana, Roma cristiana, Roma nostra. L’Urbe nella cultura umanistica polacca, [w:] Roma pagana e Roma cristiana nel Rinascimento. Atti del XXIV Convegno Internazionale (Chianciano Terme – Pienza 19-21 luglio 2012), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze: Franco Cesati Editore 2014, str. 345-355 (Quaderni della Rassegna, 90).

Podręcznik życia wojskowego i religijnego Piotra Skargi, [w:] „Kto ojczyźnie swej służy sam sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi, red. Mirosław Lenart, Opole 2014, s. 45-56 (Opera Extraordinaria, 4).

Łzy w kulturze średniowiecza, [w:] Przeciw melancholii. W 40. rocznicę wydania „Melancholii”Atoniego Kępińskiego – perspektywy Fides et Ratio, red. Agnieszka Hennel-Brzozowska i Stanisław Jaromi OFM Conv., Kraków 2014, s. 101-109.

Idea honoru w dziejach kształtowania tożsamości narodowej. Zarys problematyki [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 2, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014, s. 73-83.

„Heroina Chrześcijańska” Rudolfa Pollacza. Bestseller wydawniczy śląskiego autora i jego rola w kształtowaniu pobożności kobiet od XVIII do początku XIX stulecia [w:] Śląskie pogranicza kultur, t. 3, red. Marian Ursel, Olga Taranek-Wolańska, Wrocław 2014, s. 33-50.

2013

Rękopiśmienny zbiór pieśni z przełomu XVIII/XIX wieku jako źródło do poznania śpiewów w języku polskim na Śląsku, [w:] Śląskie pogranicza kultur, tom 2, red. Marian Ursel, Olga Taranek-Wolańska,  Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013, s. 67-86.

Lazzaro Bonamico – „buon’amico con tutti” – i jego relacje z Polakami [w:] Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. Agnieszka Czechowicz, Małgorzata Trębska, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013, s. 117-126 (Studia i Materiały do Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej, 2).

Archiwisty dialog z nieskończonością. Refleksje na temat chrześcijańskich źródeł etosu pracownika służby archiwalnej, [w:] Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji, cz. pierwsza: Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu, red. Mirosław Lenart, materiał audiowizualny przygotował i opracował Sławomir Marchel, Opole 2013, s. 9-18 (Opera Extraordinaria, 1).

La partecipazione del popolo alla liturgia nelle cattedrali di Cracovia e Breslavia alla luce dei Libri Ordinari, [w:] Significato e funzione della cattedrale, del giubileo e della ripresa della patristica dal Medioevo al Rinascimento. Atti del XXIII Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Pienza 18-21 luglio 2011), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze: Franco Cesati Editore 2013, str. 521- 529 (Quaderni della Rassegna, 82).

2012

La “nuova” religiosità dei soldati polacchi dopo il Concilio di Trento, in: Lingue e testi delle riforme cattoliche in Europa e nelle Americhe (sec. XVI-XXI). Atti del Convegno internazionale (Università di Napoli “L’Orientale”, 4-6 novembre 2010) a cura di Rita Librandi, Firenze Franco Cesati Editore 2012, s. 77 a 92 (Quaderni della Rassegna, 78).

Wacław Potocki, Pojedynek rycerza chrześcijańskiego (ok. 1645) oraz Enchiridion militis Christiani (ok. 1685), opracowali R. Grześkowiak i M. Lenart, [w:] “Umysł stateczny i w cnotach gruntowany”. Prace edytorskie dedykowane pamięci profesora Adama Karpińskiego, red. Naukowa R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 123-157 (Studia o Literaturze Dawnej, t. 1).

„Il soldato christiano w kontekście działalności Antonia Possevina SJ jako bibliografa katolickiego. [w:] Antonio Possevino SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, red. Danuta Quirini-Popławska, Kraków 2012, s. 485-501.

Modlitewniki dla wojska wydane na Śląsku w okresie pierwszej wojny światowej, [w:] Śląskie pogranicza kultur, tom 1, red. Marian Ursel, Olga Taranek-Wolańska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012, s. 105-119.

Feritas – humanitas – divinitas nel rapporto dell’uomo con la morte nel Rinascimento. Una filosofia di vita da seguire, in: Feritas, humanitas e divinitas come aspetti del vivere nel Rinascimento : atti del XXII Convegno internazionale (Chianciano Terme, Pienza, 19-22 luglio 2010), a cura di Luisa Secchi Tarugi, Fienze, Franco Cesati Editore, 2012, s. 95-104 (Quaderni della Rasegna, 77).

Kilka uwag o Judycie z Betulii w literaturze polskiej, [w:] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, red. Krystyna Kossakowska-Jarosz, Jolanta Nocoń, Opole 2012, s. 99-111.

2011

Studenti polacchi a Padova e loro mecenatismo in patria, in: Mecenati, artisti e pubblico nel Rinascimento. Atti del XXI Convegno Internazionale Chianciano Terme-Pienza, a cura di Luisa Secchi Tarugi, Firenze: Franco Cesati Editore, 2011, s. 501-511 (Quaderni della Rasegna, 68).

Świadectwo recepcji twórczości Jacopa Sannazara w literaturze staropolskiej. Rec.: Gregorz Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wydali i opracowali Roman Mazurkiewicz i Elwira Buszewicz, red. Naukowa tomu Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009. „Humanizm. Idee, Nurty i Paradygmaty Humanistyczne w Kulturze Polskiej. Inedita”. T. 1, „Pamiętnik Literacki”, R. CII, zeszyt 4, Warszawa 2011, s. 243-248.

Czy Jagiełło płakał pod Grunwaldem? [w:] Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak, M. Piskała, Warszawa 2011, s. 34-45.

2010

Tabaka, red. D. Śnieżko, [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. (publikacja elektroniczna w ramach projektu nr NCBiR N R17 0005 06/2010 pt.: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności: http://sensualnosc.ibl.waw.pl

Trattato […] sopra il modo di fare un compito libro militare di Antonio Possevino. Un’importante fonte per autori di libri indirizzati ai soldati polacchi nel Seicento, in: Vita pubblica e vita privata nel Rinascimento, Atti del XX Convegno internazionale, a cura di Luisa Secchi Tarugi, Firenze, Franco Cesati Editore, 2010, s. 333-348.

W kręgu symboliki humanistycznej. Szkic o poszukiwaniu znaczeń i odkrywaniu sensu na granicy snu, [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Część pierwsza: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne, red. A. Nowicka-Jeżowa, Neriton, Warszawa 2010, s. 205-249.

Epitaphium Cretcovii świadectwem kontaktów padewskich Jana Kochanowskiego z otoczeniem Alvisa Cornara? [w:] Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej, red. G. Urban-Godziek, Kraków 2010, s. 64-75 (publikacja elektroniczna w ramach projektu nr 2315/H03/2006/31) pt. Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/neolatina/images/TEKSTYPDF

2009

Sakrament pokuty w wojsku polskim XVI-XVIII w. Zachęta do badań, [w:] Wezwani do nawrócenia: Z teologii pokuty i pojednania: Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Helmutowi Sobeczce z okazji 70. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. E. Mateja, R. Pierskała, Opole 2009, s. 135-147.

Miles christianus od Skargi do Starowolskiego [w:] Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność (wstęp do badań), red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński, Warszawa 2009-2010, s. 91-113.

Da un grande missionario polacco nella Rus’, San Giacinto Odrowąż (secolo XIII), a Giovanni Paolo II cercando il senso del radicalismo di un papa slavo, [in:] L’eredità di Cirillo e Metodio. Omaggio a Vittorio Peri. Atti del 41º convegno: Gorizia, 22-24 novembre 2007, a cura di C. Alzati, M. Grusovin, S. Tavano, Gorizia 2009, s. 249-259.

2008

Funerali antichi Tommaso Porcacchiego. W kręgu humanistycznych zainteresowań śmiercią i pochówkami, „Kwartalnik Opolski” 2-3 (2008), s. 49-60.

Zapomniane pamiątki kultu św. Jacka Odrowąża we Włoszech, [w:] Św. Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 331-339.

Ecce homo. Manifestaja doskonałości w upokorzonym i umęczonym ciele, [w:] Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2008, s. 57-63.

2007

Un libriccino di preghiere sulla devozione polacca ai Re Magi Nabożeństwo do ss. Trzech Królów ( 1756), in: Italia Polonia Europa. Scritti in memoria di Andrzej Litwornia, a cura di A. Ceccherelli, E. Jastrzębowska, L. Marinelli, M. Piacentini, A.M. Raffo, G. Ziffer, Roma 2007 s. 217-225 (Accademia Polacca delle Scienze. Conferenze, 120).

Zapomniany świat dawnego mistycyzmu, czyli oznaczeniu jedzenia i ciała u kobiet w komunikacji z Bogiem, [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2007, s. 159-169 (Stromata Anthropologica, 2).

2006

Dwa polskie teksty “ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu” z pierwszej połowy XVII wieku, „Napis”, Seria XII: Krwawy świt, mroczny dzień…Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Warszawa 2006, s. 287-303.

„Vinum super omnia bonum eligamus”. Długa batalia wina o pierwszeństwo, czyli o wierszowanych sporach pomiędzy winem i wodą oraz winem i kawą z przełomu XVIII i XIX wieku, [w:] Różnorodność form narracji w literaturze dawnej, red. Maria Rowińska-Szczepaniak, Joanna Zagożdżon, Opole 2006, s. 125-144.

La letteratura religiosa polacca nel corso della storia della nazione. Materiali per uno studio „Studia Patavina”, 53 (2006), s. 159-205.

“Szczęśliwaś Padwi jakoś jest wsławiona”, czyli o polskich pieśniach ku czci św. Antoniego, „Kwartalnik Opolski” 2-3 (2006), s. 3-25.

2005

La fede contro il sistema. Appunti sulla situazione della Chiesa in Polonia tra il 1963-1989, in: Il “fattore religioso” nell’Europa centro-orientale dimensione storica e aspetti culturali, a cura di Marco Grusovin, Gorizia 2005, s. 141-156.
Zagadka posągu z Prato della Valle w Padwie, „Polonia Włoska” 10 (2005), nr 4, s. 26-28.

Il Mistero della statua in Prato della Valle, “Padova e il suo territorio” 20 (2005), z. 118, s. 3-16.

Teksty o św. Jacku Odrowążu we Włoszech, [w]: Jubileusz uczy. 900-lecie Kamienia Śląskiego. Materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Kamień Śląski-Opole, 6-8 grudnia 2004, red. E. Mateja, Opole 2005, s. 129-140 (Sympozja, 61).

Kilka uwag o „Judyty mężności krwawej” w kulturze staropolskiej, [w:] Per Jan Ślaski. Scritti offerti da magiaristi, polonisti, slavisti Italiani, red.: A. Ceccherelli, D. Gheno, A. Litwornia, M. Piacentini, A. M. Raffo, Padova 2005, s. 237-254.

2000

Charakterystyka wypowiedzi modlitewnej na przykładzie Kantyku Symeona. Dialog i interakcja, [w:] Genologia i konteksty, red. Cz. P. Dutka, Zielona Góra 2000, s. 133-138.

1997

Eucharystyczne znaki chleba, wina i wody w literaturze staropolskiej, [w:] Kultura i sztuka w służbie Eucharystii, Opole 1997, s. 69-78 (Sympozja 24).

Czy w średniowiecznym traktacie Largum sero odnajdujemy ślad dzisiejszego opłatka?, „Liturgia Sacra” 3 (1997), s. 47-51.

Modele interakcji w modlitwie do św. Józefa (na przykładzie tekstu znajdującego się w modlitewniku Droga do nieba z roku 1910), [w:] Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią, red. Grażyna Habrajska, Łódź 1997, s. 281-288.

1996

Architektura jako kształtowanie przestrzeni znaczeń. Metodologiczne propozycje rozróżnień pomiędzy przestrzenią sacrum a przestrzenią sakralną, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” Nr 1302, zeszyt 30 (1996), s. 109-139.

1995

Czy właściwie rozumiemy formułę: „zmartwychwstał trzeciego dnia?”, „Liturgia Sacra” 1-2 (1995), s. 76-77.

Figura Zmartwychwstałego, jej symbolika i artystyczne przedstawienia, „Liturgia Sacra” 1-2 (1995), s. 142-150.

Modlitwa jako wypowiedź podmiotu. Filozoficzne założenia wypowiedzi modlitewnej na przykładzie Pieśni Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie,…”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego 35 (1995), s. 5-18.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close