Prof. zw dr hab. Stanisław Gajda

img_5483-1


Tytuł, stopień naukowy, stanowisko

prof. dr hab.; członek rzeczywisty PAN, dr honoris causa Uniwersytetu w Skopje i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


Pełnione funkcje

członek Prezydium Oddziału PAN w Katowicach;

członek komitetów PAN: Rady Języka Polskiego, Komitetu Językoznawstwa i Komitetu Słowianoznawstwa;

członek rad naukowych instytutów PAN: Instytutu Badań Literackich, Instytutu Języka Polskiego i Instytutu Slawistyki;

członek komisji Międzynarodowego Komitetu Slawistów; Komisji Słowiańskich Języków Loterackich, Komisji Stylistycznej, Komisji Mediolingwistycznej i Komisji Terminologicznej.


Adres mailowy: stgajda@uni.opole.pl

Numer pokoju: 320


Zainteresowania badawcze

teoria języka i językoznawstwa; językoznawstwo polonistyczne i slawistyczne (stylistyka, teoria tekstu, socjolingwistyka, leksykologia, kultura języka)


Publikacje

Autor prawie 400 publikacji, w tym m.in. monografii autorskich

Współczesna polszczyzna naukowa – język czy żargon?, Opole 1991.

Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990.

Pastor Robert Fiedler z Międzyborza. „Tam jeszcze kęs Polactwa”. Wybór pism. Wstęp i opracowanie …, Instytut Śląski, Opole 1987.

Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, PWN, Warszawa-Wrocław 1982.

Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole 1976.

Redakcje tomów

Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, t. 1-2, współred. I. Jokiel, Opole: 2014.

Oblicza slawistyki, Opole 2013.

Horyzonty humanistyki, Opole 2012.

„Stylistyka”, I-XXI, Opole 1992-2012.

Komparacja Systemów i Funkcjonowania Współczesnych Języków Słowiańskich, t. 1-4, Opole 2003-2009.

Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, Opole 2008.

Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole 2008.

Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich, t. 1-14, , Opole 1996-2004.

Polonistyka w przebudowie, t. 1-2 (współred.) Kraków 2005.

Polska polityka językowa, (współred.), Warszawa 2005.

Języki słowiańskie w perspektywie ekolingwistycznej, Opole 2003.

Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, współred. z A. Vidovič Muha, Opole 2003.

Językoznawstwo w Polsce, Opole 2003.

Polszczyzna XX wieku, (współred.) S. Dubiszem, Warszawa 2008.

Świat humoru, współred. z D. Brzozowską, Opole 2000.

Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, Opole 1999.

Człowiek – dzieło – sacrum, (współred. z H.J. Sobeczką), Opole 1998.

Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.

Artykuły naukowe (wybór)

Стиль как вызов, „Актуальные проблемы стилистики” 2016.

Kultura języka i jej fundamenty. W: Lingua et gaudium, red. M. Zaśko-Zielińska i in., Wrocław 2016, s. 483-492.

(Медиа)лингвистические дилеммы. В: Медиалингвистика. Вып. 4. Пофессиональая речевая коммуникация и массмедия, ред. Л. Р. Дускаева, С. Петербург, 2015, с. 10-13.

Актуальные задачи стилистики, „Актуальные проблемы стилистики. 2015, с. 11-21.

Język literacki jako kategoria kulturowo-językowa i naukowa. W: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku, red. H. Mieczkowska i in., Kraków 2015, s. 85-94.

The System of Norms, Language Codification and Usuage (Polish). In: The Slavic Languages, red. K. Gutschmidt i in., Band 2, Berlin 2014, s. 1998-2005.

Społeczno-kulturowy kontekst najnowszych przemian polszczyzny. W: Język polski 25 lat po przełomie. Die Polnische Sprache 25 Jahre nach der Wende, red. D. Scheller-Boltz, Hildesheim-Zurich-New York 2014.

Философия стиля. W: Дискурс и стиль, Москва, Флинта-Наука, 2014, с. 9-17.

Teoria stylu i stylistyki. W: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska i in., Kraków 2013, 15-34.

Styl narodowy jako kategoria stylistyczna, „Stylistyka” 2012, s. 7-25.

Języki słowiańskie 2050. W: V. Gorjanc (red.), Slovanski jeziki: iż preteklosti v prihodnost, Ljubljana 2012, s. 135-145.

Prestiż a język, „Nauka” 2010, nr 4, s. 147-162.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close