Prof. zw dr hab. Stanisław Gajda

img_5483-1


Tytuł, stopień naukowy, stanowisko

prof. dr hab.; członek rzeczywisty PAN, dr honoris causa Uniwersytetu w Skopje i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


Pełnione funkcje

członek Prezydium Oddziału PAN w Katowicach;

członek komitetów PAN: Rady Języka Polskiego, Komitetu Językoznawstwa i Komitetu Słowianoznawstwa;

członek rad naukowych instytutów PAN: Instytutu Badań Literackich, Instytutu Języka Polskiego i Instytutu Slawistyki;

członek komisji Międzynarodowego Komitetu Slawistów; Komisji Słowiańskich Języków Loterackich, Komisji Stylistycznej, Komisji Mediolingwistycznej i Komisji Terminologicznej.


Adres mailowy: stgajda@uni.opole.pl

Numer pokoju: 320


Zainteresowania badawcze

teoria języka i językoznawstwa; językoznawstwo polonistyczne i slawistyczne (stylistyka, teoria tekstu, socjolingwistyka, leksykologia, kultura języka)


Publikacje

Autor prawie 400 publikacji, w tym m.in. monografii autorskich

Współczesna polszczyzna naukowa – język czy żargon?, Opole 1991.

Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990.

Pastor Robert Fiedler z Międzyborza. „Tam jeszcze kęs Polactwa”. Wybór pism. Wstęp i opracowanie …, Instytut Śląski, Opole 1987.

Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, PWN, Warszawa-Wrocław 1982.

Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole 1976.

Redakcje tomów

Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, t. 1-2, współred. I. Jokiel, Opole: 2014.

Oblicza slawistyki, Opole 2013.

Horyzonty humanistyki, Opole 2012.

„Stylistyka”, I-XXI, Opole 1992-2012.

Komparacja Systemów i Funkcjonowania Współczesnych Języków Słowiańskich, t. 1-4, Opole 2003-2009.

Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, Opole 2008.

Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole 2008.

Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich, t. 1-14, , Opole 1996-2004.

Polonistyka w przebudowie, t. 1-2 (współred.) Kraków 2005.

Polska polityka językowa, (współred.), Warszawa 2005.

Języki słowiańskie w perspektywie ekolingwistycznej, Opole 2003.

Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, współred. z A. Vidovič Muha, Opole 2003.

Językoznawstwo w Polsce, Opole 2003.

Polszczyzna XX wieku, (współred.) S. Dubiszem, Warszawa 2008.

Świat humoru, współred. z D. Brzozowską, Opole 2000.

Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, Opole 1999.

Człowiek – dzieło – sacrum, (współred. z H.J. Sobeczką), Opole 1998.

Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.

Artykuły naukowe (wybór)

Стиль как вызов, „Актуальные проблемы стилистики” 2016.

Kultura języka i jej fundamenty. W: Lingua et gaudium, red. M. Zaśko-Zielińska i in., Wrocław 2016, s. 483-492.

(Медиа)лингвистические дилеммы. В: Медиалингвистика. Вып. 4. Пофессиональая речевая коммуникация и массмедия, ред. Л. Р. Дускаева, С. Петербург, 2015, с. 10-13.

Актуальные задачи стилистики, „Актуальные проблемы стилистики. 2015, с. 11-21.

Język literacki jako kategoria kulturowo-językowa i naukowa. W: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku, red. H. Mieczkowska i in., Kraków 2015, s. 85-94.

The System of Norms, Language Codification and Usuage (Polish). In: The Slavic Languages, red. K. Gutschmidt i in., Band 2, Berlin 2014, s. 1998-2005.

Społeczno-kulturowy kontekst najnowszych przemian polszczyzny. W: Język polski 25 lat po przełomie. Die Polnische Sprache 25 Jahre nach der Wende, red. D. Scheller-Boltz, Hildesheim-Zurich-New York 2014.

Философия стиля. W: Дискурс и стиль, Москва, Флинта-Наука, 2014, с. 9-17.

Teoria stylu i stylistyki. W: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska i in., Kraków 2013, 15-34.

Styl narodowy jako kategoria stylistyczna, „Stylistyka” 2012, s. 7-25.

Języki słowiańskie 2050. W: V. Gorjanc (red.), Slovanski jeziki: iż preteklosti v prihodnost, Ljubljana 2012, s. 135-145.

Prestiż a język, „Nauka” 2010, nr 4, s. 147-162.