Języka a edukacja

Edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów ludzkiego życia, gwarantującym indywidualny rozwój każdej jednostki, kolejnych pokoleń, a także grup społecznych i narodowych. Otwiera się na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; bez niej nie byłby możliwy postęp cywilizacyjny, a znaczna część dziedzictwa poszłaby w zapomnienie. We współczesnej rzeczywistości kulturowej edukacja ma charakter ustawiczny – towarzyszy człowiekowi od narodzin przez całe życie. Jej zasięg wykracza poza instytucję szkoły – działania edukacyjne wypełniają wiele przestrzeni życia społecznego, mają też zróżnicowany charakter.

Proces edukacyjny dokonuje się w aktach komunikacji językowej, niejęzykowej i mieszanej. Język jest więc jednym z narzędzi edukacji, ale też i jej przedmiotem – człowiek uczy się języka rodzimego i języków obcych, rozwija świadomość językową, nabywa wiedzę o języku.

Badaniami nad edukacją, komunikacją edukacyjną, językowymi aspektami edukacji, rolą języka w procesach poznawczych, kształceniem językowym itp. zajmuje się wiele dyscyplin i subdyscyplin naukowych, m.in. pedagogika, psychologia, socjologia, psycholingwistyka, neurolingwistyka, lingwodydaktyka. Proponowana seria wydawnicza miałaby się stać miejscem spotkania różnych perspektyw naukowego oglądu tego, co dzieje się na linii JĘZYK – EDUKACJA. Interdyscyplinarność w badaniu tak złożonych struktur poznawczych, jak edukacja i język staje się dzisiaj koniecznością. Kolejne tomy serii byłyby swoistym forum wymiany myśli oraz upowszechniania dorobku i doświadczeń dyscyplin naukowych zajmujących się tą problematyką i w ten sposób integrowałyby środowisko naukowe rozproszone pomiędzy różne obszary badawcze i różne metodologie. Celem serii byłoby także zdynamizowanie interdyscyplinarnych badań naukowych sprofilowanych na dyskurs edukacyjny, edukację językową, funkcje edukacyjne języka, mechanizmy i uwarunkowania poznania za pośrednictwem języka itp. Równie ważne dla serii będzie wypracowanie naukowych podstaw dla edukacyjnojęzykowej praktyki szkolnej i pozaszkolnej, tak by mogli z nich korzystać m.in. twórcy programów nauczania, autorzy podręczników, metodycy przedmiotowi. Dzisiaj tego typu badań wyraźnie brakuje – wiele praktycznych rozwiązań edukacyjnych opiera się na nabytych doświadczeniach, przekonaniach i intuicji ich autorów.

W serii JĘZYK A EDUKACJA publikowane byłyby monografie zbiorowe i autorskie oraz tomy pokonferencyjne, których problematyka mieściłaby się w obszarze następujących zagadnień ogólnych (nie jest to lista zamknięta):

 • metodologie językoznawstwa stosowanego;
 • mechanizmy i uwarunkowania edukacji poprzez język i edukacji językowej – kulturowe, psychologiczne, neurologiczne, socjologiczne i inne;
 • dyskurs edukacyjny (szkolny, prawny, urzędowy, religijny, w mediach, w biznesie, w internecie itd.), gatunki edukacyjne, styl dydaktyczny;
 • interakcje edukacyjne, język jako narzędzie pracy nauczyciela, komunikacja edukacyjna niewerbalna;
 • język jako przedmiot edukacji, glottodydaktyka, lingwodydaktyka, korelacje między uczeniem (się) języka rodzimego i języków obcych;
 • badania nad świadomością językową oraz kompetencją językową, komunikacyjną, dyskursywną użytkowników języka rodzimego/obcego w różnym wieku i z różnych grup społecznych;
 • standardy (poziomy) opanowania języka rodzimego i języka obcego (zakres znajomości słownictwa, kręgi tematyczne, stopień skomplikowania składni, umiejętności: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, inne);
 • wykorzystanie dorobku nauk o języku w edukacji i w edukacji językowej;
 • językowe zagrożenia edukacji; dysfunkcje i zaburzenia mowy – przyczyny, objawy, profilaktyka, leczenie;
 • język polski jako obcy, edukacja językowa na pograniczach (narodowościowych, regionalnych, społecznych, kulturowych);
 • media elektroniczne w dyskursie edukacyjnym, e-edukacja.

 

A. Tabisz (red.), 2017, Język a Edukacja 5: Uczenie języka ojczystego w czasach ponowoczesnych, Opole.

Piąty tom z serii wydawniczej Język a Edukacja poświęcony jest problematyce szeroko pojętej edukacji językowej w dobie ponowoczesnej, określanej mianem „wielkiej zmiany i wielkiego kryzysu”. Uczenie języka ojczystego w tak złożonej sytuacji kulturowo
-komunikacyjnej staje się niezwykle ważnym zagadnieniem, zwłaszcza że można odnieść wrażenie, iż ranga edukacji w zakresie języka polskiego ulega powolnej, lecz systematycznej degradacji. Przedstawione w tomie artykuły poruszają wiele różnorodnych zagadnień badawczych związanych z kształceniem języka w czasach ponowoczesnych, zarówno o orientacji teoretyczno-metodologicznej, jak i z zakresu praktyki dydaktycznej.

Anna Tabisz

Język a edukacja okładka 1

Język a edukacja okładka 2

Język a edukacja okładka 5

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close