Wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa ds. studentów i promocji

dr hab. Danuta Lech-Kirstein

thumb_img_0424_1024


Pełnione funkcje

wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

prezes Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego,

wiceprezes Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

sekretarz rocznika międzynarodowego Stylistyka


Adres mailowy: dlech@uni.opole.pl

Numer pokoju: 204a, 317


Zainteresowania badawcze

onomastyka, gramatyka języka polskiego, odmiany języka polskiego, retoryka


Publikacje

Monografie autorskie

Lech D., Gajda S., Krzempek M., Makuchowska M., Ohnheiser I., 2007, Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej (Grunladen der polnischen Grammatik mit Texten und Übungen. Ein Kompendium für Sprachkurse und zum Selbststudium, Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Abteilung Sprachwissenschaft, Innsbruck rozdz. Grafia i wymowa. Alternacje głoskowe, s. 21–31; rozdz. Zaimek, s. 155–167; rozdz. Słowotwórstwo, s. 227–248.

Lech D., 2004, Nazwy osobowe dziewiętnastowiecznych mieszkańców Opola (ze słownikiem etymologicznym nazwisk), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 257 s.

Artykuły naukowe

Lech-Kirstein D., 2016, Силезская музыка слов имена собственные в Первой польке Хорста Бинка („Śląska muzyka słów”. Nazwy własne w „Pierwszej polce” Horsta Bienka), [w:] Cтилиcтuкa ceгoдня u зaвтра. Maтepuaлы IV Meждунapoдной кoнфepeнции 28 – 30 aпpeля 2016 г., Moskwa.

Lech-Kirstein D., 2016, Onomastyka literacka a onomastyka stylistyczna, „Stylistyka” XXV, s. 457–466.

Lech-Kirstein D., 2015, Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 30: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, s. 73–83.

Lech-Kirstein D., 2015, Świat wartości w śląskich nazwach geograficznych, „Polonistyka. Innowacje”, nr 2, s. 103–114; DOI: 10.14746/pi http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/4194/4259

Lech-Kirstein D., 2015, Nazwy roślin uprawnych w śląskiej toponimii, [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 147–158.

Lech-Kirstein D., 2015, Nazwy drzew w śląskiej toponimii, „Onomastica” LIX, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, s. 223–239.

Lech-Kirstein D., 2015, Nazwa własna jako nośnik wartości (na przykładzie śląskich nazw), „Język a Edukacja 4. Wychowanie językowe”, red. J. Nocoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 199–211.

Lech-Kirstein D., 2014, Regionalne aspekty onomastyki w dydaktyce szkolnej i akademickiej (na przykładzie Śląska), [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 223–232.

Lech-Kirstein D., 2014, Obraz wsi w śląskiej toponimii, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, red. S. Gajda, I. Jokiel, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole s. 377–389.

Lech-Kirstein D., 2013, Śląskie nazwy geograficzne jako przedmiot badań lingwistyki kulturowej, „Onomastica” LVII, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, s. 175–184.

Lech-Kirstein D., 2012, Nazwy ziół w polskiej toponimii, [w:] Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12.–14. septembra 2011, red. M. Ološtiak, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Preszów s. 156–167; http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/index.html.

Lech-Kirstein D., 2011, Історія Сілезії крізь призму географічних назв (Śląskie nazwy geograficzne świadectwem historii i kultury regionu), „Проблеми слов’янoзнавства”, 2014, випуск 63, s. 167–175.

Lech-Kirstein D., 2011, Znaczenie konotacyjne i asocjacyjne nazw własnych (na przykładzie nazw drinków), „Паланістыка / Полонистика / Polonistyka”, red. A. Kiklewicz, S. Ważnik, Mińsk, s. 315–334.

Lech-Kirstein D., 2011, Śląsk z perspektywy nazw własnych, [w:] Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, red. K. Kossakowska-Jarosz, przy udziale M. Iżykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 69–78.

Lech-Kirstein D., 2011, Kreacje nazewnicze w nazwach drinków, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 283–292.

Lech-Kirstein D., 2010, Onomastyka w dydaktyce akademickiej (projekt konwersatorium dla studentów filologii polskiej), [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, t. II, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask s. 605–615.

Lech-Kirstein D., 2010, Nazwy własne w kreacji światów możliwych (na przykładzie trylogii o Miki Molu Richarda A. Antoniusa), [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dziecięcej, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole s. 223–231.

Lech-Kirstein D., 2010, Nazwy ptaków w polskiej toponimii (przyczynek do onomastyki kulturowej), [w:] Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference 15.–17. září 2009, Ostrava – sborník příspěvků, red. J. David, M. Čornejová, M. Harvalík, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro český AV ČR, v.v.i., Ostrava-Praha s. 304–312.

Lech-Kirstein D., 2010, Księgi cechowe miasta Opola jako cenne źródło nazw osobowych, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Językoznawczej, t. 56, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 609–620.

Lech-Kirstein D., 2009, Rola akronimów w komentarzu politycznym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LXV, UNIVERSITAS, s. 135–144.

Lech-Kirstein D., Makuchowska M., 2009, Syntezy gramatyk: polskiej, słowackiej i czeskiej dla slawistów niemieckojęzycznych, [w:] Nauczanie języków pokrewnych, red. J. Baluch, M. Papierz, Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Wydawnictwo «Scriptum», Kraków s. 85–96.

Lech-Kirstein D., 2009, „No to mamy Kaczogród”. O wtórnym wykorzystywaniu nazw własnych, [w:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 142–152.

Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka 2008, zespół autorski: M. Iżykowska, K. Kleszcz, D. Lech-Kirstein, L. Przymuszała, B. Wyderka, t. X (Gadziora–Gościna), hasła: Glacarz-Gnojenie, PIN Instytut Śląski, Opole, s. 91–144.

Lech-Kirstein D., 2008, Nacechowanie dialektalne opolskich nazwisk, „Studia Śląskie” LXVII, PIN Instytut Śląski, Opole, s. 143–151.

Lech-Kirstein D., 2008, Adaptacje językowe w śląskiej antroponimii (na przykładzie dziewiętnastowiecznych nazwisk opolan), „Onomastica Slavogermanica” XXVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 167–178.

Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka, 2007, zespół autorski: M. Iżykowska, K. Kleszcz, D. Lech-Kirstein, L. Przymuszała, B. Wyderka, t. IX (Faber–Gadzior), hasła Ferlag–Forwalter, PIN Instytut Śląski, Opole, s. 65–118.

Lech-Kirstein D., Sochacka S., 2007, Głos w sprawie „Słownika polskich wyrazów toponimicznych”, [w:] Region w świetle nazw miejscowych, red. S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 49–60.

Lech D., 2006, Imiona chrześcijańskie w nazwiskach mieszkańców Opola z XIX wieku, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 425–434.

Lech D., 2003, Nazwiska apelatywne a kultura regionu (na przykładzie Śląska Opolskiego), [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, s. 217–230.

Lech D., 2003, Imiona chrzestne mieszkańców Opolszczyzny w XIX i XX wieku. Analiza językowo-kulturowa, „Onomastica Slavogermanica” XXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 113–122.

Lech D., 1999, Typy strukturalne gliwickich nazwisk z konsonantem -k- w części sufiksalnej, [w:] O kształcie języka. Studia i rozprawy, red. B. Wyderka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 133–143.

Lech D., 1999, Polonizacja nazwisk niemieckich na przykładzie współczesnych nazwisk mieszkańców Gliwic, [w:] Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej Białystok-Supraśl 26-27 X 1998, red. Z. Abramowicz, L. Dacewicz, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 160–168.

 


Hobby

  • Literatura piękna,
  • Muzyka,
  • Podróże.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close