Wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa ds. studentów i promocji

dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO

thumb_img_0424_1024


Pełnione funkcje

wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

prezes Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego,

wiceprezes Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

sekretarz rocznika międzynarodowego Stylistyka


Adres mailowy: dlech@uni.opole.pl

Numer pokoju: 204a, 317


Zainteresowania badawcze

onomastyka, gramatyka języka polskiego, odmiany języka polskiego, retoryka


Publikacje

Monografie autorskie

Lech D., Gajda S., Krzempek M., Makuchowska M., Ohnheiser I., 2007, Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej (Grunladen der polnischen Grammatik mit Texten und Übungen. Ein Kompendium für Sprachkurse und zum Selbststudium, Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Abteilung Sprachwissenschaft, Innsbruck rozdz. Grafia i wymowa. Alternacje głoskowe, s. 21–31; rozdz. Zaimek, s. 155–167; rozdz. Słowotwórstwo, s. 227–248.

Lech D., 2004, Nazwy osobowe dziewiętnastowiecznych mieszkańców Opola (ze słownikiem etymologicznym nazwisk), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 257 s.

Artykuły naukowe

Lech-Kirstein D., 2017, Nazwy krzewów w śląskiej toponimii, [w:] Kulturowo-językowy obraz Śląska / Przymuszała Lidia, Świtała-Trybek Dorota ( red. ), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-746-6, ss. 245-257

Lech-Kirstein D., 2016, Силезская музыка слов имена собственные в Первой польке Хорста Бинка („Śląska muzyka słów”. Nazwy własne w „Pierwszej polce” Horsta Bienka), [w:] Cтилиcтuкa ceгoдня u зaвтра. Maтepuaлы IV Meждунapoдной кoнфepeнции 28 – 30 aпpeля 2016 г., Moskwa.

Lech-Kirstein D., 2016, Onomastyka literacka a onomastyka stylistyczna, „Stylistyka” XXV, s. 457–466.

Lech-Kirstein D., 2015, Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 30: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, s. 73–83.

Lech-Kirstein D., 2015, Świat wartości w śląskich nazwach geograficznych, „Polonistyka. Innowacje”, nr 2, s. 103–114; DOI: 10.14746/pi http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/4194/4259

Lech-Kirstein D., 2015, Nazwy roślin uprawnych w śląskiej toponimii, [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 147–158.

Lech-Kirstein D., 2015, Nazwy drzew w śląskiej toponimii, „Onomastica” LIX, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, s. 223–239.

Lech-Kirstein D., 2015, Nazwa własna jako nośnik wartości (na przykładzie śląskich nazw), „Język a Edukacja 4. Wychowanie językowe”, red. J. Nocoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 199–211.

Lech-Kirstein D., 2014, Regionalne aspekty onomastyki w dydaktyce szkolnej i akademickiej (na przykładzie Śląska), [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 223–232.

Lech-Kirstein D., 2014, Obraz wsi w śląskiej toponimii, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, red. S. Gajda, I. Jokiel, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole s. 377–389.

Lech-Kirstein D., 2013, Śląskie nazwy geograficzne jako przedmiot badań lingwistyki kulturowej, „Onomastica” LVII, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, s. 175–184.

Lech-Kirstein D., 2012, Nazwy ziół w polskiej toponimii, [w:] Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12.–14. septembra 2011, red. M. Ološtiak, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Preszów s. 156–167; http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/index.html.

Lech-Kirstein D., 2011, Історія Сілезії крізь призму географічних назв (Śląskie nazwy geograficzne świadectwem historii i kultury regionu), „Проблеми слов’янoзнавства”, 2014, випуск 63, s. 167–175.

Lech-Kirstein D., 2011, Znaczenie konotacyjne i asocjacyjne nazw własnych (na przykładzie nazw drinków), „Паланістыка / Полонистика / Polonistyka”, red. A. Kiklewicz, S. Ważnik, Mińsk, s. 315–334.

Lech-Kirstein D., 2011, Śląsk z perspektywy nazw własnych, [w:] Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, red. K. Kossakowska-Jarosz, przy udziale M. Iżykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 69–78.

Lech-Kirstein D., 2011, Kreacje nazewnicze w nazwach drinków, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 283–292.

Lech-Kirstein D., 2010, Onomastyka w dydaktyce akademickiej (projekt konwersatorium dla studentów filologii polskiej), [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, t. II, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask s. 605–615.

Lech-Kirstein D., 2010, Nazwy własne w kreacji światów możliwych (na przykładzie trylogii o Miki Molu Richarda A. Antoniusa), [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dziecięcej, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole s. 223–231.

Lech-Kirstein D., 2010, Nazwy ptaków w polskiej toponimii (przyczynek do onomastyki kulturowej), [w:] Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference 15.–17. září 2009, Ostrava – sborník příspěvků, red. J. David, M. Čornejová, M. Harvalík, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro český AV ČR, v.v.i., Ostrava-Praha s. 304–312.

Lech-Kirstein D., 2010, Księgi cechowe miasta Opola jako cenne źródło nazw osobowych, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Językoznawczej, t. 56, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 609–620.

Lech-Kirstein D., 2009, Rola akronimów w komentarzu politycznym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LXV, UNIVERSITAS, s. 135–144.

Lech-Kirstein D., Makuchowska M., 2009, Syntezy gramatyk: polskiej, słowackiej i czeskiej dla slawistów niemieckojęzycznych, [w:] Nauczanie języków pokrewnych, red. J. Baluch, M. Papierz, Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Wydawnictwo «Scriptum», Kraków s. 85–96.

Lech-Kirstein D., 2009, „No to mamy Kaczogród”. O wtórnym wykorzystywaniu nazw własnych, [w:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 142–152.

Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka 2008, zespół autorski: M. Iżykowska, K. Kleszcz, D. Lech-Kirstein, L. Przymuszała, B. Wyderka, t. X (Gadziora–Gościna), hasła: Glacarz-Gnojenie, PIN Instytut Śląski, Opole, s. 91–144.

Lech-Kirstein D., 2008, Nacechowanie dialektalne opolskich nazwisk, „Studia Śląskie” LXVII, PIN Instytut Śląski, Opole, s. 143–151.

Lech-Kirstein D., 2008, Adaptacje językowe w śląskiej antroponimii (na przykładzie dziewiętnastowiecznych nazwisk opolan), „Onomastica Slavogermanica” XXVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 167–178.

Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka, 2007, zespół autorski: M. Iżykowska, K. Kleszcz, D. Lech-Kirstein, L. Przymuszała, B. Wyderka, t. IX (Faber–Gadzior), hasła Ferlag–Forwalter, PIN Instytut Śląski, Opole, s. 65–118.

Lech-Kirstein D., Sochacka S., 2007, Głos w sprawie „Słownika polskich wyrazów toponimicznych”, [w:] Region w świetle nazw miejscowych, red. S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 49–60.

Lech D., 2006, Imiona chrześcijańskie w nazwiskach mieszkańców Opola z XIX wieku, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 425–434.

Lech D., 2003, Nazwiska apelatywne a kultura regionu (na przykładzie Śląska Opolskiego), [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, s. 217–230.

Lech D., 2003, Imiona chrzestne mieszkańców Opolszczyzny w XIX i XX wieku. Analiza językowo-kulturowa, „Onomastica Slavogermanica” XXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 113–122.

Lech D., 1999, Typy strukturalne gliwickich nazwisk z konsonantem -k- w części sufiksalnej, [w:] O kształcie języka. Studia i rozprawy, red. B. Wyderka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 133–143.

Lech D., 1999, Polonizacja nazwisk niemieckich na przykładzie współczesnych nazwisk mieszkańców Gliwic, [w:] Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej Białystok-Supraśl 26-27 X 1998, red. Z. Abramowicz, L. Dacewicz, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 160–168.

 


Hobby

  • Literatura piękna,
  • Muzyka,
  • Podróże.