Dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa

dr hab. Jolanta Nocoń, prof. UO

Pełnione funkcje

Dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa

Kierownik Zakładu Polonistyki Stosowanej


Adres mailowy: jolanta.nocon@uni.opole.pl

Numer pokoju: 204, 317


Zainteresowania badawcze

lingwodydaktyka, stylistyka lingwistyczna, analiza dyskursu, lingwistyka tekstu


Publikacje

Monografie autorskie

Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Opole 2009.

Polecenia i pytania w podręcznikach do nauki o języku, Opole 1997.

Redakcje tomów

„Języka a Edukacja 4. Wychowanie językowe”, Wyd. UO, Opole 2015.

„Języka a Edukacja 3. Świadomość językowa”, Wyd. UO, Opole 2014.

Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, UNIVERSITAS, Kraków 2013.

„Języka a Edukacja 2. Tekst edukacyjny”, Wyd. UO, Opole 2013.

„Języka a Edukacja 1. Kształcenie językowe”, Wyd. UO, Opole 2012.

Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, Wyd. UO, Opole 2012.

Uczeń w świecie języka i tekstów, Wyd. UO, Opole 2010.

Kształcenie porozumiewania się, Opole 1994.

Artykuły naukowe

Styl i stylistyka w kształceniu językowym, „Stylistyka” XXV, Opole 2016, s. 445-456.

Dyskurs edukacyjny w Internecie, [w:] Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Katowice 2016, s. 62-71.

Teksty argumentacyjne w edukacji językowo-komunikacyjnej, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 321-337.

Język polski – ojczysty nieobcy czy obcy? Wyzwania edukacji językowej w czasach ponowoczesnych, [w:] Z problematyki kształcenia językowego VI, red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 69-83.

Kształcenie świadomości językowej w gimnazjum – lekcje gramatyki, „Edukacja” 2015, nr 1, s. 81-96.

Wychowanie językowe w szkole a współczesna sytuacja kulturowo-komunikacyjna, [w:] Języka a Edukacja 4. Wychowanie językowe, red. J. Nocoń, Wyd. UO, Opole 2015, s. 61-70.

Diagnozowanie sprawności mówienia w perspektywie (nie tylko) egzaminu maturalnego, „Polonistyka. Innowacje” 2015, nr 1, Poznań, s. 5-15. [http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/845/791]

Edukacja polonistyczna w szkole XXI wieku – szanse i zagrożenia, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, T. 2, red. S. Gajda, I. Jokiel, Wydawnictwo UO, Opole 2014, s. 455-463.

Gatunki tekstu na pisemnym egzaminie maturalnym od 2015 roku, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, T. 3, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 181-192.

Świadomość językowa w podręcznikach szkolnych (teoria i praktyka), [w:] Języka a Edukacja 3. Świadomość językowa, red. J. Nocoń, A. Tabisz, Wyd. UO, Opole 2014, s.159-174.

Styl dydaktyczny – styl dyskursu dydaktycznego, w: E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 111-139.

Słowo jako przedmiot edukacji polonistycznej (przed 1999 rokiem i po nim), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia IV”, Wydawnictwo UP, Kraków 2013, s. 3-16.

Dyskurs edukacyjny i jego społeczny zasięg, w: J. Nocoń, A. Tabisz (red.), Język a Edukacja 2. Tekst edukacyjny, Wydawnictwo UO, Opole 2013, s. 13-26.

Rozwijanie i doskonalenie kompetencji tekstotwórczej w perspektywie lingwodydaktycznej, „Kształcenie Językowe” 10 (20), Wrocław 2012, s. 21-36.

Problemy i dylematy współczesnej lingwodydaktyki języka polskiego, „Lingwistyka Stosowana”, t. V, Warszawa 2012, s. 49-64.

Dialog lekcyjny w perspektywie lingwistycznej, w: K. Kossakowska-Jarosz, J. Nocoń (red.), Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, Wydawnictwo UO, Opole 2012, s. 361-372.

Strategie nabywania przez ucznia wiedzy o języku (na przykładzie zadań podręcznikowych), w: B. Niesporek-Szamburska (red.), Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012, s. 27-43.

Od Grice’a do Eco – o kulturze wypowiedzi w szkole, „Polonistyka” 2012, s. 40-43.

Badania nad stylem dydaktycznym w Polsce, „Stylistyka” XX, Opole 2011, s. 109-124.

Stylistyczne aspekty dyskursu edukacyjnego, w: U. Sokólska (red.), Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 187-200.

Uczenie o języku polskim po 1998 roku – programy i koncepcje dydaktyczne, w: J. Nocoń, E. Łucka-Zając (red.), Uczeń w świecie języka i tekstów, Wydawnictwo UO, Opole 2010, s. 27-37.

Co współczesne językoznawstwo może zaoferować polonistyce szkolnej, „Polonistyka” 2011, nr 10, s. 27-33.

Stylistyczne aspekty temporalizacji w tekście dydaktycznym, „Język Polski” 2010, nr 3 (XC), s. 203-210.

Styl(e) wypowiedzi pisemnej licealistów, „Studia Pragmalingwistyczne” II/2010, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 66-78.

Autor tekstu i autor w tekście dydaktycznym, w: K. Maćkowiak i C. Piątkowski (red.), Język i styl
twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. Studia o języku i stylu artystycznym, t. V, Zielona Góra 2009, s. 247-255.

Od tekstu literackiego do tekstu użytkowego. O pewnym typie zadań z języka ojczystego, “Usta ad Albim Bohemica” 2009, ročník IX, číslo 1, s. 172-178.

Dialog z tradycją w pewnym typie zadań podręcznikowych,w: B. Myrdzik i M. Karwatowska (red.), Dialog kultur w edukacji, Lublin 2009, s. 288-296.

Wiedza o języku czy wiedza językowa? – o uczeniu gramatyki w szkole, „Polonistyka” 2009, nr 8, s. 10-16.

Między bytem a niebytem – uczenie o języku w szkole ponadgimnazjalnej, w: J. Bujak-Lechowicz (red.), Dydaktyka XXI wieku – szanse i zagrożenia, Piotrków Trybunalski 2008, s. 103-110.

Nauczyć ucznia – style prezentacji pojęć w tekście dydaktycznym, w: I. Szczepankowska (red.), Styl a semantyka, Białystok 2008, s. 355-368.

Uczenie prawa i o prawie w szkole, w: M.T. Lizisowa (red.) Język w urzędach i sądach II, Kraków 2008, s. 257-271.

Paradoksy stylu podręczników szkolnych, „Cшuл” 6, Belgrad 2007, s. 63-76.

Dydaktyczne pytania rozstrzygnięcia – czy słusznie krytykowane?, w: E. Dąbrowska, K. Kossakowska-Jarosz (red.), Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury, Opole 2007, s. 285-293.

Jak w podręcznikach do języka polskiego „rozmawia się” z uczniem, w: H. Synowiec (red.), Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, Kraków 2007, s. 15-28.

Wizualizacja w tekście dydaktycznym – modele i funkcje, w: D. Moldanova, M. Balowski (red.), Co vsechno slovo znamena, Usti nad Labem 2007, s. 233-249.

Jak stymulować rozwój językowy ucznia nie tylko na lekcjach języka polskiego?, „Modelowe Nauczanie. Opolski Przegląd Edukacyjny” 2007, nr 2, s. 47-55.

Strategie interakcyjne w dyskursie dydaktycznym (na przykładzie podręcznika szkolnego), w: B. Witosz (red.), Style konwersacyjne, Katowice 2006, s. 226-237.

Wpływ nowych mediów na architektonikę tekstu dydaktycznego, w: J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.), Teksty kultury 2. Oblicza komunikacji XXI wieku, Lublin 2006, s. 279-299.

Dialogizacja tekstu monologowego w dyskursie dydaktycznym (na przykładzie podręcznika szkolnego),w: I. Kamińska-Szmaj, T. Piekota, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom II, Kraków 2006, s. 937-951.

Gatunki wypowiedzi na lekcjach języka polskiego, „Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna. Kwartalnik” 2006, nr 1, s. 27-36.

Edukacja komunikacyjnojęzykowa wobec pauperyzacji języka uczniów, w: S. Gajda, A. Markowski,
J. Porayski-Pomsta (red.), Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2005, s. 253-267.

Kompetencje tekstowe uczniów a rozumienie czytanego tekstu, w: J. Porayski-Pomsta (red.), Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, Warszawa 2005, s. 313-323.

Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w sferze prawno-administracyjnej, w: E. Malinowska (red.), Język – Prawo – Społeczeństwo, Opole 2004, s. 177-191.

Kształcenie umiejętności wyrażania sądów wartościujących na lekcjach języka polskiego, w: J. Kida (red.), Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, Rzeszów 2003, s. 257-262.

Tradycja pozytywistyczna w programach i podręcznikach do gimnazjum, w: W. Hendzel, P. Obrączka (red.), Na przełomie wieków…, Opole 2003, s. 473-484.

Przedmiot język polski w szkołach III Rzeczypospolitej Polskiej (po 1989 roku), w: S. Gajda, A. Vidovic Muha (red.), Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa, Opole 2003, s. 497-522 (współautor A. Tabisz).

Transformacje tekstów w edukacji językowej, w: H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej, Katowice 2002, s. 171-177.

Metatekst w tekście uczniowskim (na przykładzie rozprawki), w: J. Porayski-Pomsta (red.), Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Studia Pragmalingwistyczne 3, Warszawa 2002, s. 198-206.

Między tradycją a zmianą. Kształcenie językowe w nowych podręcznikach do języka polskiego, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1998/99, z. 2, s. 12-18.

Podręczniki do nauki o języku w klasie VI a kształcenie sprawności językowych, w: E. Sękowska (red.), Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka, Warszawa 1996, s. 165-175.

Podręcznik w komunikacji dydaktycznej, w: T. Rittel (red.), Dyskurs edukacyjny, Kraków 1996, s. 257-264.

Polecenia dydaktyczne w podręcznikach do nauki o języku, w: S. Gajda, M. Balowski (red.), Styl a tekst, Opole 1996, s. 285-292.

Dialogowość podręczników szkolnych, w: S. Gajda, J. Nocoń (red.), Kształcenie porozumiewania się, Opole 1994, s. 179-184.

O języku zbioru modlitw i pieśni religijnych Lorenza Kosiola, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo XV”, Opole 1994, s. 35-53.

Osiągnięcia uczniów klasy szóstej w streszczaniu utworu fabularnego, w: Osiągnięcia szóstoklasistów z języka polskiego, Biblioteczka OCDN, Opole 1990, s. 13-37.

Osiągnięcia siódmoklasistów Opolszczyzny w posługiwaniu się pisaną odmianą języka ojczystego,
w: Badanie osiągnięć szkolnych uczniów kl. siódmej z języka polskiego, historii, matematyki, Biblioteczka OCDN, Opole 1990, s. 4-20.

Wyniki badań osiągnięć szkolnych z języka polskiego uczniów klas ósmych, w: Wyniki nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych Opolszczyzny w roku 1987/88, Biblioteczka OCDN, Opole 1988, s. 36-53.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close